Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

monument des dichters naam eert, zie 't wettigt den

spot en den hoon, welke hekeldichters en carica■ turisten de Amsterdamsche monumenten aan den

openbaren weg nimmer onthouden hebben. En de ; klapperdürre verschijning van Thorbecke's hoekig en fstijf standbeeld is, als „Dritte im Bunde", geheel in ' Overeenstemming met de statuen van Rembrandt en

Vondel. Waar de hoofd- en Hofstad zoo voorgaan, I behoeft het geen verwondering te baren, dat ook i-de provinciesteden weinig of geen monumenten bevitten, welke een vreugd voor het oog zijn van iederen ' voorbijganger.

Ofschoon het dus zeer begrijpelijk is, dat de NederIlander op het gebied van monumenten- en park' versieringen sceptisch gezind is, zoo hoop ik toch ;zeer, dat de belangstelling van het publiek in deze i uitingen van gemeenschapskunst zal toenemen. Als \we maar meer gedenktèekenen hebben, die opgei-richt worden met de loutere bedoeling de steden tte verfraaien, dan zal zeker de waardeering der tburgerij niet achterblijven. Thans is deze zeer juist (jgeschetst in de geestig-rake beschrijving, welke ik woor eenige jaren terug in een provinciaalsch blad aaantrof over een bezichtiging van het gedenkteeken woor Saksen Weimar in Den Haag:

„Als ge aan een goeden vriend het verzoek richt Saksen Weimar eens te zien, dan spreekt het vanzelf, cdat hij meegaat, en voorstelt niet te trammen, maar te vwandelen: dat wint tijd en hij heeft heimelijk hoop, ddat het zal gaan regenen voor hij met u bij Saksen \Weimar is. Hij neemt den langsten weg, maar het liloopt tegen, het regent niet en daar staat dan Saksen Weimar en gij beiden er voor. Gij neemt het standbbeeld natuurlijk nauwkeurig op, maar let nu ook eeens op uw vriend, die drentelt zoowat heen en weer, wijkt eens achter zich of het publiek hem ook uitdacht, hij speelt wat met zijn parapluie, die hij secuur Itegen zijn rug houdt, hij fluit zelfs een deuntje, alsof pjuj het publiek wilde zeggen: „ik kom hier niet om SSaksen Weimar, ik sta hier te wachten en mij te ver-

Sluiten