Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het zou me hier te ver voeren, dieper in te gaan ■'.'op wat aan gene zijde van onze grenzen gepresteerd werd op het gebied der kerkhofkunst. Daar de aan1 leg van begraafplaatsen echter steeds een van de I problemen is, die iedere gemeente zeer ter harte i dient te nemen, meen ik goed te doen hier nog iets 1 te zeggen over de omlijsting der grafteekens, het 1 kerkhof in zijn geheele uitgestrektheid.

Voor het algemeene beeld van den stadzelfkant, < waar de kerkhoven gelegen zijn, is de aanleg van teen groote begraafplaats ook van overwegende beI teekenis voor de schoonheid der toch meest zoo ttroosteloos, ontwrichte en gehavende strook gronds ttusschen de buitenwijken en het verdere landschap,

In den modernen kerkhofaanleg hebben zich nu twee i richtingen ontwikkeld, welke beide hun aesthetische i waarde bezitten, maar wier combinatie volgens mijn i inzicht slechts de oplossing brengen zal. Uit Amerika, ■ waar andere ruimteverhoudingen een vrijere ontwik1keling mogelijk maakten, zijn tot Europa gekomen de f park-ontwerpen, waarbij op geniale wijze het kerkhof tbeperkt blijft binnen zekere terreinen, welke omsloten tdoor hooge hagen, dikwijls een intiem karakter dragen, tterwijl vijvers, alleeën, doorzichten en fraaie bloemtperken den bezoeker de illusie geven te toeven in teen verpoozingsoord. Als schoonste schepping in deze rrichting moet het Wereldberoemde Hamburger FriedIhof te Ohlsdorf worden genoemd, waar een park1 kunstenaar als Cordes, door de hooge subsidie van de r rijke Hansestad in staat was gesteld een 183 H.A. groot cdoodenoord van allervoornaamst karakter te scheppen. IVele stemmen verhieven zich echter tegen een dergellijke vroolijke opvatting van het kerkhofbegrip, be\weerden, dat zoo de wijding van den doodenakker week voor een kleurig en fleurig park, dat ZondagsHmiddags druk bewandeld werd.

Tegenover den landschapsparkstijl werd de streng fgeometrische aanleg geplaatst, die in het Münchener ^ Waldfriedhof zijn meest ideale oplossing heeft gevoncden. Wanneer men nu beide systemen combineert en

Sluiten