Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langstelling zal wekken voor de primitieve plattelandskarakteristieken, even goed als voor de imposante stichtingen van Heilo's bedevaartplaats in het Noorden, 't Heilig Land in het midden en de Katakomben in het Zuiden, welke volgens B. H. Molkenboer O. P. (De Beiaard, September 1917) respectievelijk belichamen: de devotie, apologie en de studie van de tegenwoordige Nederlandsche Katholieken, terwijl zij alle drie gelukkig ook aesthetisch volkomen op peil zijn.

Zeker — niemand en in de eerste plaats niet de enthousiaste mannen van het initiatief der Kaljakombenstichting te Valkenburg, de heeren Jan en Mr. Karei Diepen, zal het intense verschil betwisten tusschen de gewijde necropolen, die als onderaardsche heiligdommen, naar alle zijden de Petrusstad omgeven en het met wetenschappelijke juistheid tot in details gereproduceerde ontroerende geheel, dat in den gewilligen rotsbodem van het Valkenburgsche landschap tot stand werd gebracht door den nestor onzer bouwmeesters, Dr. P. J. H. Cuypers. Maar als we onbevooroordeeld onze indrukken weergeven en voorop stellen, dat de Valkenburgsche Katakomben niet uitsluitend en alleen een triomf zijn voor roomsch Limburg, maar dat het onderaardsch Rome in facsimilé wel degelijk als een nationaal kunstwerk moet worden verheerlijkt, waarvan de kuhst en de cultuurhistorische beteekenis het best af te meten is naar de belangstelling, welke door bevoegde wetenschap-, geschied- en oudheidkundigen van wereldreputatie, getoond is in het Zuid-Limburgsche ondernemen, dan zullen we, na een rondgang van eenige uren, alle gedachte aan een „Sommerfrische-attractie",aan dwaas onzuiver gevoeld werk bannen, onze te spoedig geuite depreciatie in andere richting leiden, omdat alleen slechts de erkenning blijft, dat werkelijk de'ze imitatie, deze zuivere mooie architectonische en historische copie van het oorspronkelijke „Romasotteranea" meer is „dan een niet onverdienstelijke liefhebberij van een studieus dilettant".

Natuurlijk dat de verhouding van de Limburgsche

Sluiten