Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

venstertjes, die aan den lang-gestrekten staliingmuur zulk een karaktertrek van behagelijke geslotenheid verleenen. Vervolgens ware men misschien tot de ontdekking gekomen, dat het leven van den landman van de lente af tot aan den winter zich van vroeg .(in den morgen tot laat in den avond afspeelt op het veld, dat zijn woning er dus hoofdzakelijk een is vóór 's nachts en 's winters, waardoor het tevens verklaard wordt, dat de ramen hoog boven den grond liggen (tochtbescherming) en de ingangdeur de eenige entrée is van het woongedeelte op de boerderij.

Daar de forens de duffe kantoorlokalen op het land ontvlucht, moet zijn buitenhuis juist zoo luchtig en vroolijk zijn als doenlijk is, moeten zooveel mogelijk kamers vrijen uitgang hebben in tuin of op terras. En als aan die voorwaarden wordt tegemoet gekomen, kan niet zonder verandering het patriarchale boersche strooiendak als een zware mossige vacht geplooid worden over de baksteenen muren. Zeker het boerenhuis biedt in zijn stille bescheidenheid, den bouwkundige veel, dat hem zal naderbrengen tót een welbegrepen plattelandsarchitectuur, maar het is allerminst „model" voor de woningen van stedelingen „op den buiten".

We staan nog te zeer in het begin der periode, waarin ook door architecten naast schilders en i archeologen de schoonheid erkend wordt van de i nationale landelijke architectuur, welke gegroeid uit i de omstandigheden zoo Wonderwel overal zich har! monisch weet aan te passen met de naaste en verdere i omgeving, dan dat we reeds thans beslissend zouden -willen vaststellen, dat bijv. het Nedersaksische halleI huis voor de praktijk waarde heeft en in vorm, kleur i of plattegrond — vooral de laatste verdient dunkt me ; zeer de aandacht van deskundigen — motieven levert (die bij den bouw van moderne landhuizen dankbaar t toegepast zouden kunnen worden. Doch voor een \vereeniging als de A. N.V.V., die bij de oprichting wan buitenpensions en uitspanningen leiding zal l geven, is het zeker wel wetenswaard, dat vele

Sluiten