Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer licht gebracht zal worden in veel, dat door de tijden thans van ons is vervreemd, doch dat eens innig was samengeweven met het intieme volksleven ten plattelande.

* Ü5* ST00^ van de openluchtmuseumgedachte, die Arthur Hazehus heeft verbreid is het verband der dingen waardoor gebroken werd met het koude museumsysteem en waardoor gij op een tocht door zulk een openluchtmuseum in confact wordt gebracht met het : verleden, zorgvol bewaard in eigen karakter, zoodat ge „den adem van de volksziel over u voelt gaan". ™FVn Tu,ke kunSt' of oudhe'dkundige verzameling

Tn hi ÏUee" C0I/!,act tusschen den leek-bezoeker en het tentoongestelde verkregen?

Het systeem der openluchtmusea is niet gebouwd

nP™ilgemakk?"]k ve*regen biJvaI van een oncritisch publiek, maar is er wel op berekend het volk gevoel of beter gezegd zin voor onze nationale cultifur bii m„cI!Tn; °.e °Pen,uchtrnusea hebben bewezen de musea der toekomst te zijn, waar het geldt voorwerpen

I wTh^^16 " et Z00zeer d0or kunstwaarde, ten vnnid,2°Hr-natl0naIe cuItuurhistorische beteekenis v°'Ie.vfrdleil€n geconserveerd te worden voor het land of het gewest, waarvan zij den stempel dragen Zij dragen een tweeslachtig karakter en huTverzamVX^f Verde^1(!in zogenaamde tentoonstellingscollecties voor het groote leekenpubliek, bestaande

dLW6?8*"*6 4ypen" en wetenschappelilke depot-collecties voor het critisch vergelijkend soortonderzoek van geleerden en kunstkenners

middPlHiEUadn ^oorwerPen o^er plattelandscultuur middellijk aan een vaste p aats ziin eebondpn Pn men de toch niet sentimenteel-IdeSMe^chte

lEE^ffidTr**8 te Zie"' dat «et mLlum een Kit ba"d zou vormen tusschen voorwerp en

SSÏÏCSiSt,l^h,♦W, !* SVSteem ^openluchtmusea getnicrit al het systematisch droge, het correct

Ker£e te /«vangen door een hielende aantrekkelijke opstelling. Hierbij wordt de rol van Sr voorwerp ook hem begrijpelijk, die niettegenstaande

Sluiten