Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij geen breede cultuurhistorische basis voor zijn wetenschap heeft, toch gaarne zich een oppervlakkige kennis wil eigen maken van het leven en denken van I het „volkstümliche" zijner voorvaderen.

De groote vraag, of zien nu een cultuurbeeld laat vastleggen van den tijd, die vooraf ging aan onze eenvormige internationale wetenschapsdagen, die in het heden nog maar spaarzame cultuurresten bewaren:| van wat ons reeds vaag en lang geleden toeschHnfc-| doch slechts een halve eeuw voorbij is, werd be- i vestigend beantwoörd door den grooten Zweedt Dr. Arthur Hazelius. Hij toch heeft als de geestelijke| vader der openluchtmusea „de volkenkunde van Scan-| dinavië gegrepen en vastgelegd. H| heeft het primitieve Zweden bewaard voor ondergang, eer het door de cultuur werd vertreden in domheid". Jan Ligthart heett| het zoo eenvoudig waar gezegd: „Met Arthur HazeHusg trok de liefde het land in, de liefde tot zijn land, zmj volk tot de wetenschap van beide; en ze kocht meta opoffering om een,leerschool te stichten een liefde- , school". , ,

Arthur Hazelius heeft in grootsche cultuurmonumenten het leven bewaard van hen die door beperl»G| wetenschap anders dachten, anders tegenover het-! private leven stonden dan wij. Hij werkte met grooteoj «ver want niemand beter dan hij was doordrongen, van de waarheid, dat er een dag komen kan, waarop ; al ons goud niet voldoende zal zijn om ons een beelgj van het verleden te vormen. Hij bracht het volk totS inzicht, dat de kunst in haar diepste en zuiverste beteekenis is de weerspiegeling van een cultuutj welke niet een deel van een volk, doch de geheele samenleving op een hooger niveau brengt, dat de,, volkskunsten haar elementaire waarde getuigt va», den natuurlijken schoonheidszin van heel een volk. Dergelijke stellingen werden eerst ten onzent op. Heemschutconferenties uitgesproken, maar had men reeds dertig jaar geleden in Zweden aanvaard, waar Dr. Bernard Salin schreef: „Groote kostbare en zeldzame voorwerpen eigenen

Ü

Sluiten