Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

systeem, hetwelk door de drie wanden natuurlijk een verkeerde voorwerpen-opstelling noodzakelijk ten gevolge had. Want al mag de som der voorwerpen van een boerenvertrek bij de overbrenging iTaar een museum dezelfde blijven, de voorwerpen zelf ondergaan natuurlijk een plaats-verschuiving bij gebrek aan den vierden wand. En juist nergens minder is een willekeurige meubelverplaatsing gerechtvaardigd dan in het plattelandsvertrek, omdat, zoo we zagen, daar ieder ,stuk huisraad een als 't ware door de jaren historisch geworden plaats heeft gekregen.

Toen men later op zichzelf volmaakte vertrekken inrichtte als Zeeuwsche, Zaansche of Hindelooperkamers deed het gemis zich voelen aan de reeks nevenvertrekken. Consequent doorgaande moest men erkennen, dat de beschavingsgeschiedenis en de ontwikkeling der menschelijke behoeften niet gevormd is uit op zichzelf staande bijzonderheden, maar dat men deze moet beschouwen als gegroeid uit vele voorwaarden en omstandigheden als een immer voortgaand proces, rekening houdend met alle voorkomende noodzakelijkheidsgronden. Zoo zag men duidelijk in, dat die vooruitgang steeds betrekking heeft op de verhouding der onderdeden ten opzichte van het geheel, begreep men, dat hoe goed gecopieerd zoo'n kamer op zich zelve mocht zijn, deze toch weggerukt was uit haar oorspronkelijke omgeving — het boerenhuis — dat men ondanks alle zorg, alleen detailindrukken kreeg en niet de grootsche beteekenis overzag van de plattelandscultuur.

En juist in dit opzicht biedt de woning van den Nederlandschen landman voor elke ontwikkelingsphase belangrijke verschijnselen in verschillende jtypen". Doch die „typen" van den vaderlandschen gecombineerden hout-baksteen-leem, plaggen- en groefsteenbouw, van de Achterhoeksche hallehuizen en de Brabantsche langgevelwoningen, van de Friesche stjelphoeven en de gesloten Limburgsche villa-nederzettingen, ze zijn reeds of zullen binnen weinige jaren geheel verdwenen zijn, omdat de overal gelijk geldende

Sluiten