Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWINTIGSTE HOOFDSTUK: VADERLANDSCHE STEDENKARAKTERISTIEK EN BEVORDERING VAN HET

VREEMDELINGENVERKEER Bladz. 243

Het Amsterdamsche stadsbeeld — Schoonheidsbegeeren — Alkmaarsche grachten — Straat en gracht — Grachten-karakteristiek — Torensilhouetten — Het „sui-generis" karakter — Nachtelijk 'carillonspel — Plaatselijke karakteristiek — Locale tradities — Locale eigenheden — Een rozengroet EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK: ZINGENDETORENS

EN VOLKSEIGEN KLEEDERDRACHTEN . . . Bladz. 258 Marktdag in Middelburg — Zeeuwsche achoonen — Druk vreemdellngenbezoek — Reclameboerinnen — Waarheid omtrent Holland — ,Heimat"4itteratuur — Nationale kleederdrachten — .Bazinne" of .juffrouw" - De Lange Jan — Het hooghouden der traditie.

TWEE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK: STADSUITBREIDING EN PLANTSOENVERFRAAIING .... Bladz. 269 De ontmanteling van Nijmegen — De Nijmeegsche stads-entree Nljmegen-tulnstad — Monumentale stadsverfraaiing — .Van vreemde smetten vrij" — Standbeelden — Plantsoenverfraaiing — Gemeenschapskunsi'*^^P

DRIE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK: KERKHOFKUNST

EN ROOMSCHE HEEMSCHUT Bladz. 278

Grafteekenveredethig — Doodencultus — Het kerkhofpark — Kerkhofkunst — Heiligenhuisjes — Roomsche heemschut —> Restauratie-vernieling — Prov. archeologische commissies — Valkenburgsche katakomben — Een grootsch werk. VIER EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK: DE AESTHETISCHE VERZORGING DER BEVEILIGINGSZÖNES ROND

GROOTE STEDEN Bladz- 289

Volkstuintjes en plukweiden — Stadszónes — Amersfoort als. woonplaats — Moderne beveiligingsgordel — Gemeentelijk grondbedrijf - Jong Amersfóort — Een hoogeschool voor heemschut. VIJF EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK: HET NEDERLANDSCHE OPENLUCHTMUSEUM ALS EEN APOTHEOSE VAN ONZE LANDSL1EFDE ........ Bladz. 297

Volkskunst en heemschut — Gebruikskunst — Driebond — Plattelandsvèrwlldering — Stadsche woonhulsjammer — DDreren Werkbund — Bouwkunst-volkskunst — Geen model — Toe-

Sluiten