Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

no. 8. De Nederlandsche Nationale Kleederdrachten

door TH. MOLKENBOER, 224 blz. met 81 afbeeldingen

naar photographische natuuropnamen f 1.50

In prachtband met goud f 2.—

. ENKELE PERSSTEMMEN:

Men weet niet wat het wint: de beschrijving, gevloeid uit de pen van een artiest, of de vele fraaie afbeeldingen.

Het geheel is een kostbaar boekje, dat een geheel eigen plaats inneemt en voor het nageslacht vastlegt, wat langzaam maar zeker verloren dreigt te gaan. „Het Huisgezin".

Een prachtnummer van de Meulenhoff-Editie! Een meesterwerkje, samengesteld door Th. Molkenboer! Naar ons oordeel mag dit boekje in de bibliotheek van den peddelaar, van den automobilist, van den tuftuffer, neen, in de bibliotheek van geen Nederlander, ontbreken. Alle afbeeldingen zijn bijzonder mooi en de tekst is leerrijk en onder- houdend. „De Revue dér Sporten''.

De schrijver van deze studie heeft goed werk gedaan met deze ■Studie in druk te geven. Hij heeft heel wat werk gemaakt van zijn onderwerp en bovendien geven een groote menigte uitstekende af' beeldingen er kleur en geur aan. „Dordrechtsche Cjauranr".

Ik wil hier speciaal de aandacht vestigen op een belangwekkend werk „de Nederlandsche Nationale Kleederdrachten", een werkje dat' behoort In de huisbibliotheek van iedereen, omdat het geeft de volksdrachten van mijn land zooals die thans nog worden gedragen of reeds verdwenen zijn. Het heeft groote waarde voor ieder rechtgeaard Nederlander. Een 80-tal mooie reproducties, zuiver en volkomen naar het leven wedergegeven, versieren het boek.

Na Maaskamp's standaardwerk is een dergelijk overzicht niet meer bijeen gegeven. Elis M. Rogge in „de Vrouw en haar huis".

Een werk in de Meulenhoff-Editie behoeft zelden aanbeveling, maar dit prachtwerkje willen wij toch in het bizonder noemen, en de heer Molkenboer geeft hier een overzicht van de verschillende nationale kleederdrachten; een groote verscheidenheid vinden wij hier bijéén, meer dan tachtig photographieën van tegenwoordige en ook enkele van vroegere volksdrachten gaan het werk vooraf.

De tekst geeft een beknopt maar begrijpelijk en leerzaam overzicht. WH wenschen dit boek in veler handen.

„Algem. Maande!. Bibliographie".

Een fraai uitgevoerd werkje, dat ieder Nederlander gaarne in bezit zal hebben. Het behoort bovendien in alle school- en volksbibliotheken De heer Molkenboer deed een goed werk door de Nederlandsche Kleederdrachten vast te leggen in een boek, al verplichtte de omvang ook tot beknoptheid.

fc. V'2 „Prov. Over, en Zwolsche Courant".

Sluiten