Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

no. 9. Ons mooie Nederland III.

Limblirg door D. J. VAN DER VEN en Dr. FELIX RUTTEN 220 bladzijden met 74 afbeeldingen naar photographische opnamen * 1«50

In prachtband met goud f 2.—

ENKELE PERSSTEMMEN: De samenstellers toch hebben, naar het ons wil voorkomen luist datgene aangestipt, dat prikkelt ,tot méér weten voor hen, die eenifl qevoel hebben voor al het schoone. Synthetisch is de lijn, die gevolgd wordt, geen specialiseering" van een bepaald onderwerp in breede zuivere trekken wordt ons de landschapsaard van Limburg geopenbaard, wordt el wat daar leeft, weer levend voor ons en het is dan dikwijls ook meer geworden tot een zingen van blijde Limburgsche geruchten die wijd over de grenzen van dit landsdeel zullen gaan blinken door gansch het land. s

tl. J. O. in „De Nieuwe Arnhemsche Courmr. '■ Beter medewerker voor zijn serie: „Ons mooie Nederland" had de redacteur wel niet kunnen kiezen dan de dichter Feite Rutten, waar het gold voor Limburg te getuigen. Geen schrijvend Lintburger kan een betere visie hebben op het eigen gewest dan hij,_dte jarenlang reizend, lang genoeg in zooveel ■ vreemde landen verbleef om ook daar het natuurschoon, het 'landseigen en den volksaard geheel in zich op te nemen Open en vrij, dieper en inniger werd door vergelijking zijn blik op den geboortegrond. ,

Een werk, waarvan de roeping is de schoonheid en al het volks-elgèn uA de „minst Hollandsche ónzer provinciea" te bewaren voor hen die na ons komen. Zooals het de roeping is van dit eerste echt Limburgsche „Limburg" weerklank te-vinden alom opdat er van Mooi Limburg gered zal worden, wat er nog te redden is.

Daarom: dit boekje lezen en verspreiden is voor leder, die van Lunonrfl houdt toerist of Inboorling, een lieve loonende plicht. / A. V.Z.in „De Limburger Koerier. Wederom een deeltje „Ons Mooie Nederland" van D. ]• van der Ven. Welkome tijding voor allen, die zijn boekjes over den Oelderschen Achterhoek en andere bekoorlijke plekjes van ons lieve vaderland hebben gelezen. Dit nieuwe boekje is eigenlijk geschreven door een Limburger, den bekenden schrijver Dr. Felix Rutten Nietdat Vander .Van 'timburg niet door en door kent — dat bewijst hij in zijn mooi oeschreven „Woord Vooraf" — maar hij oordeelde te recht, dat een geboren Limburger, iemand als Dr. Felix Rutten aan wiens stefujk lvrisch próza de provincie reeds zoo menig letterkundig werk van beteekenis dankt, in de eerste plaats geroepen was om Limburg nader te brengen tot de bewoners der zuster-provinciën.

B . -vX;-.'.'~ J3e Nieuwe Couranf.

Dit deel door Van der Ven In collaboratie met Dr. F. Rutten saamqesteld, munt weer in ieder opzicht uit, prettig boelende en leerzame, tekst, vele keurige illustraties op kunstdrukpapier, uitstekendejypografische verzorging. A. Pieters in „Reizen en Trekken .

De met zorg gekozen foto's beelden het landseigen voortreffelijk uit. De samenwerking van den heer v. d Ven met Dr. Felix Rutten heeft hier iets tot stand gebracht, dat het Limburgsche Vreemdelingenverkeer en toerisme slecht* ten goede kan komen. „Ons Nederland .

Sluiten