Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontegenzeggelijk aan het boksen zijn verbonden, tegen de nadeden opwegen en dit zal in het bijzonder het geval zijn voor hen, die deel uitmaken van de Weermacht. Zoolang we nog niet in een ideaal-wereld leven zullen er geschillen zijn tusschen verschillende volkeren, rassen, enz. en zullen die geschillen in hoogste instantie moeten worden beslecht, doordat een der partijen zijne zienswijze desnoods met den sterken arm kan doordrijven. Is ook niet in de plannen voor een Volkerenbond sprake van een Weermacht, die desnoods de eventueel onwilligen zal dwingen, zich aan de uitspraak van de gedachte internationale rechtbank te onderwerpen ? En juist voor Leger en Vloot is het boksen, als sport, van groote beteekenis, omdat het eigenschappen ontwikkelt welke den militair juist als zoodanig te pas komen. Reeds merkten wij op, dat het uithoudingsvermogen, voor zoover dit berust op het goed functioneeren van het hart en de longen, in sterke mate wordt ontwikkeld. En het zal wel geen betoog meer behoeven dat dit een der voornaamste eigenschappen van een goed militair, hij zij soldaat of generaal, is. Ook werd reeds vermeld, dat het zelfvertrouwen wordt ontwikkeld, juist in die omstandigheden, waarin de militair zich door den aard van zijn beroep zoo dikwijls zal bevinden. En dit bewustzijn, zich den vijand met de vuisten van het lijf te kunnen houden, zal oorzaak zijn, dat hij in het gevecht van man tegen man kalmer blijft; hij zal zijn tegenwoordigheid van geest behouden. En dit zal hem weer in staat stellen den toestand, waarin hij zich bevindt, juist te beoordeelen en dienovereenkomstig te handelen. Bij de beoefening van het boksen zal hij herhaaldelijk hebben verkeerd in omstandigheden, waarin hij in het handgemeen zal kunnen komen; hij zal zoodoende bij ondervinding weten, op welke wijze hij het beste zal kunnen weren; kortom, zijn besluitvaardigheid in het handgemeen zal door de beoefening van het boksen worden vermeerderd.

Voor wat de Marine betreft komt hier nog de bijzondere omstandigheid bij, dat deze sport zich, door de betrekkelijk geringe ruimte, die er voor noodig is, evenals het worstelen, in het bijzonder leent voor de beoefening aan boord. Ook het feit, dat twee paar stevige bokshandschoenen voldoende zijn is een gunstige factor.

Sluiten