Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. Ingeval de wedstrijden worden uitgeschreven door een particulier: naam en woonplaats.

Art. 26. — Voor elke uitvoeringafzonderlijkmoetde exploitant een verlofbewijs bezitten van den bond, aan te vragen 30 dagen te voren. Om dit bewijs te verkrijgen, worden minstens twee exemplaren van het wedstrijdplan aan den secretaris gezonden. Uit dit plan moet blijken, dat de wedstrijden niet in strijd zullen zijn met de bondsreglementen.

Het moet bevatten omschrijvi ng van:

de juiste bedragen der prijzen, de volledige voorwaarden der wedstrijden, aantal en duur der ronden, rusten, gewicht handschoenen enz. Verder de adressen, waar inschrijvingen worden aangenomen, termijn van sluiting, welke referee en verdere officials gekozen zijn, enz.

De plannen moeten uiterlijk 14 dagen voor den aanvang van den wedstrijd bij den secretaris zijn ingediend. Uiterlijk 3 X 24 uur voor den aanvang van den wedstrijd moetende namen van de deelnemers bij den l8ten secretaris zijn ingediend. Op de programma's moet op de l8te pag. worden vermeld, dat gebokst wordt onder de reglementen van den N. B. B. Bij verzuim wordt de betrokkene gestraft met een boete van ƒ5.—.

De kosten van een verlofbewijs bedragen ƒ5.—, welk bedrag de uitschrijver(ster) van de wedstrijden moet opzenden aan den lsten secretaris tegelijk met de aanvragen om genoemd bewijs.

Art. 27. — Indien om geld wordt gebokst, moet de uitschrijver(s) bewijs overleggen, dat dit bedrag werkelijk aanwezig is, 24 uur voor de wedstrijden.

Art. 28. — Welke waarborgsommen of schadeloosstellingen een bokser ook zijn uitbetaald, hij heeft bovendien recht op den geheelen uitgeloofden prijs.

Art. 29. — Deskundigen en tijdwaarnemers ontvangen van de uitschrijvers der wedstrijden vergoeding der te maken kosten.

Art. 30. — De vereenigingen, personen of ondernemingen, welke een wedstrijd uitschrijven, zijn verplicht aan de bestuursleden van den bond vrijen toegang te verleenen tot de wedstrijden. Bij overtreding kan het bondsbestuur den schuldige een boete van ƒ 25 opleggen.

Sluiten