Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook tegen de duwtjes, die het hierdoor kreeg, bleek het lichaam bestand. Ik heb die twisten altijd gezien als een uiting van de groote belangstelling in de goede zaak, die den menschen nog zoo ter harte ging, dat zij er zich druk over wilden maken, stukken in de bladen schreven en booze redevoeringen op vergaderingen hielden.

Streeft men tegenwoordig in den N. V. B. naar decentralisatie en hebben vorige besturen Ook al veel van hun werk aan commissies gedistribueerd, het wedstrijdwezen zelf heeft 't bestuur altijd in handen gehouden, in al zijn omvang en al zijn onderdeelen.

Dat wedstrijdwezen bracht in de eerste plaats mee de scheidsrechterskwestie, die nog maar altijd niet opgelost is en die wekelijks tal van bezwaren levert. De bond beschikt n. 1. over veel te weinig goede spelleiders en waar het ambt niet bezoldigd wordt, is de activiteit der functionarissen ook niet altijd even groot, zoodat het voorkomt, dat voor één wedstrijd soms wel tien scheidsrechters worden uitgenoodigd, die achtereenvolgens bedanken. Als men dan nog nagaat, dat er Zondagen zijn met over de 100 wedstrijden, dan begrijpt men, wat voor administratieve moeilijkheden deze leemte veroorzaakt.

Ook het consulaire vraagstuk heeft nog weinig perspectief. De meeste der tegenwoordige consuls zijn terreinkeurders, terwijl zij moesten zijn de officiëele vertegenwoordigers van den bond, die dus moesten kunnen optreden tegen autoriteiten namens den N. V. B., waartoe de meeste der functionarissen alle geschiktheid en bekwaamheid missen.

De moeilijke kwesties'zijn voor den N. V. B. nog niet achter den rug.

't Succes van 't voetbal bij 't publiek en vooral 't succes van 't spel als publieke vermakelijkheid, als kijkspel dus, is oorzaak geweest, dat de business-side de laatste jaren frappant op den voorgrond getreden is.

Was aanvankelijk de recette van een wedstrijd niet anders, dan een tegemoetkoming in de onkosten, die een club had en werd zij later nuttig aangewend voor de verbetering van terreinen en kleedlokalen, tot het bouwen van tribunes en tot alles, wat de accomodatie volmaakter kon doen zijn, thans, nu de groote vereenigingen dat alles tip-top in orde hebben en daarvoor niet meer krom behoeven te liggen, zijn de groote wedstrijden lucratieve, winstgevende bronnen van inkomsten geworden en het laat zich aanzien, dat de cijfers, die de groote vereenigingen thans reeds boeken weldra zóó hoog zullen worden, dat menig bedrijfsleider er met jaloersche blikken naar kijkt.

't Zijn sterke beenen, die de weelde dragen. Zal bij al deze weelde het amateurisme wel heel zuiver kunnen blijven 1 Is het tot nog toe zuiver geweest ? Over zuiverheid van amateurisme kunnen de meeningen uiteenloopen. Men kan in den tegenwoordigen tijd vrije reisen verblijfkosten ontvangen voor zichzelf en voor echtgenooten en verloofden; men kan gelijk in Engeland gebruikelijk is, vergoeding

Sluiten