Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dubieus worden, kan de achterspeler aarzelen, missen, tegen TJ aantrappen, of plotseling van plan veranderen en niet trappen, maar langs U heen drijven,- waardoor dan een van Uw partijgenooten de kans heeft hem den bal af te nemen. Loopt ook altijd op keepers in, want ook zij kunnen missen, de zon kan hun hinderen, de wind kan den bal in andere richting stuwen, ze kunnen uitglijden, enfin, er zijn mogelijkheden te over, die 't wettigen, dat Gij er eenig arbeidsvermogen aan waagt, om in te loopen, ook al zult ge 't negen van de tien keer tevergeefs doen.

Ik heb nu slechts in ruwe trekken iets verteld van de taak van de verschillende spelers in 't veld. Hier heeft de toeschouwer zeer zeker genoeg aan en misschien zullen jonge spelers, naar ik hoop, er nog iets van leeren.

Op één ding moet ik nog eens de aandacht vestigen. Het heeft zoo'n groot nut, dat men zich van de jeugd af, zoowel 'links als rechts oefent. Niet alleen is dit voordesymetrischelichaamsontwikkeling natuurlijk aanbevelenswaard, maar ook in de practijk van het spel heeft de speler, die rechts even vaardig is als links, hiervan niet dan groot nut.

Mag ik hierbij ook nog eens wijzen op de wenschelijkheid van goede attributen voor het spel. Juist, nu de vereenigingen, althans vele, 't financieel goed boteren en alles doen voor 't publiek, mooie tribunes bouwen en restauraties neerzetten enz., daar mag de speler toch niet achteraan komen. Het spel eischt een zoo gelijk mogelijk terrein en een club, die haar belang begrijpt, zal moeite noch kosten sparen, om haar speelveld — ook al is dat in Holland vaak heel moeilijk en dikwijls kostbaar — aan de strengste eischen te laten voldoen. Maar niet alleen 't speelveld, 't veld dus, waar de wedstrijden op gehouden worden moet goed zijn, ook de oefenterreinen, want daar juist komen de meeste enkel verzwikkingen en voet verstuikingen voor.

Verder is het een, eisch van hygiëne, dat de club zorg draagt voor rujme en lichte kleedlokalen, die niet toegankelijk moeten zijn voor belangstellende en Sigarenrookende supporters, die er niets te maken hebben. De aanwezigheid van een douche moest de bond verplichtend stellen, want niets is ongezonder en onsmakelijker, dan met een bezweet lichaam zoo maar weer in de kleeren te schieten. Om dezelfde reden is 't verderfelijk, dat spelers b. v. hun onderbroek of andere dessous gedurende 't spel aanhouden. Heeft men last van de kou, dan kan men onder 't clubshirt b.v. een trui aantrekken, die men evenwel na het spel uitdoet en door de gewone kleeren vervangt.

De voetballer, die wedstrijden speelt, waar pubhek komt, kome zoo correct mogelijk voor den dag. 't Is een bewijs van nonchalance en daarom is 't onhoffelijk ten opzichte van de tegenpartij, om met onpropere kleeren 't veld te betreden.

De N. V. B. wil nog niet weten van de invoering van vaste kostumes

Sluiten