Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eenige wenken voor scheidsrechters.

Zelfs al waren twee en twintig ideaalmenschen in 't veld, die allemaal even eerlijk waren en allemaal de spelregels evengoed kenden, dan zou er toch nog behoefte bestaan aan een neutralen drie en twintigste, om te beslissen in gevallen van geschil, want die zullen zich altijd blijven voordoen en geen wedstrijd is denkbaar, zonder kwesties, die aanleiding geven tot tweeërlei opvatting. Dit komt eenvoudig, doordat men van verschillende plaatsen in 't veld, van 't zelfde geval een verschillenden indruk krijgt.

Het is dus maar erg goed, dat de wetgever voorschrijft, dat er een scheidsrechter wordt aangesteld, die den tijd opneemt en in kwesties van geschil het beslissende woord heeft. Hij wordt in zijn functie bijgestaan door twee grensrechters, die lang niet altijd neutraal zijn en in de meeste gevallen leden zijn van de spelende clubs. Hun stem is alleen adviseerend. Ze zijn niet anders dan raadgevers voor den scheidsrechter, die evenwel bevoegd is, den gegeven raad in den wind te slaan.

De scheidsrechter heeft tot taak de spelregels toe te passen in hun volle gestrengheid. Hij heeft, waar de wetgever duidelijk is en geen plaats laat voor eigen opvatting, die opvatting ook volkomen buiten beschouwing te laten en eenvoudig te doen, wat in zijn boekje staat, ook al zal dat dikwijls in conflict komen, met wat hij zelf als recht meent te zien. Zoo acht ik b.. v. in vele gevallen den strafschop een veel te zware straf, die ik evenwel toch opleg, aangezien de wet mij dat voorschrijft.

Op enkele plaatsen laat de wetgever den scheidsrechter wel degelijk eenige vrijheid, zoo b. v. bij de beoordeeling van buitenspel. De scheidsrechter heeft te beoordeelen of de buitenspelstaande speler al of niet aan 't spel deelneemt.

Zoo is het ook aan hem, om de mate van forschheid te beoordeelen en zoo zijn er nog enkele gevallen meer, waarin de eigen opvatting van den scheidsrechter naar voren komt.

De belangstelling van de waarneming voor 't ambt van- scheidsrechter is niet zoo groot, als wel wenschelijk geacht kan worden en vooral ontbreekt die belangstelling voor 't baantje in die kringen, waar men ze graag aanwezig zou achten en waaruit men ook de beste functionarissen tegemoet kan zien.

Sluiten