Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over 't uithoudingsvermogen beschikken, om anderhalf uur lang de spelers en den bal bij te houden. Men begrijpt, dat dit eenige training vereischt, vandaar dan ook dat verschillende functionarissen aan 't begin van een seizoen of vóór bijzondere wedstrijden wat hardloop oefeningen maken en zorg dragen, dat een tekort aan adem hen niet kan scheiden.

Het verdient aanbeveling, dat hij, die als scheidsrechter optreedt, eenige jaren spelervaring heeft, want als hij uit de theorie alleen moet weten, wat wel of niet veroorloofd' is, dan lijkt mij dat toch zoo wel eenigszins onvolledig, 't Is beter, dat de practijk hem aan den lijve heeft doen ondervinden, wat wel en wat niet mag in een voetbalveld.

Natuur lijk dient hij voorts volkomen op de hoogte te zijn van de spelregels. Hij moet ze kennen, door en door, tot in de kleinste kleinigheden, hij moet de logiek beseffen van eiken regel op zichzelf en van 't onderling verband, 't welk door de geheele wetgeving heen bestaat.

Er bestaan hier noë geen officiëele opleidingscursussen voor scheidsrechters ; wel worden er nu en dan lezingen en voordrachten gehouden in de groote centra, die leerrijk zijn, zoodat het aanbeveling verdient ze te volgen, maar overigens moet hij zich behelpen met de literatuur, die er over scheidsrechteren bestaat en tenslotte moet de routine voltooien, wat nog onvoltooid was.

Het is wel jammer, dat dat dikwijls ten koste van de spelende vereeniging moet gaan, maar daar is niets aan te doen. Niet alleen de ongeroutineerde scheidsrechter maakt fouten, ook de geroutineerde en dat zal wel altijd zoo blijven, omdat het gewoonweg niet te verhelpen is. De spelsituatie kan dusdanig zijn, dat ér een overtreding geschiedt, die iedereen kan waarnemen, behalve de scheidsrechter; 't kan voorkomen, dat hij z'n aandacht gevestigd heeft op een feit, dat links van hem gebeurt, terwijl er juist rechts een overtreding geschiedt.

Op dankbaarheid moet hij vooral niet rekenen. Hij vergiet zich, als hij daarom 't baantje entameert. Hij moet 't doen, omdat hij er zin in heeft, omdat hij 't scheidsrechteren een prettige tijdpasseering vindt voor z'n Zondagmiddag, omdat 't hem jong houdt of omdat hij Onderwijl t gevoel heeft zich nuttig te maken in dienst van een gezonden tak van sport.

Dankbaarheid zal hij niet oogsten. Want zooals 't met alles gaat: de fouten die hij maakt en de wedstrijden, die hij onvoldoende leidt, onthoudt men, terwijl men 't vele goede, wat hij verricht heeft, gaarne spoedig vergeet. De scheidsrechter moet voor alles dikhuidig zijn. Hij moet zoo aanmatigend zijn, om 't oordeel van anderen over z'n leiding naast zich neer te leggen en voor kennisgeving te aanvaarden. De groote John Lewis, de nestor van het Engelsche scheidsrechterscorps, zei eens tegen me, toen ik een wedstrijd in Kopenhagen geleid had, ter gelegenheid van 't voetbalcongres aldaar, waar de grijsaard nog aan deelnam en toen ik hem bij die gelegenheid vroeg

Sluiten