Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een bijenkorf, drong nu en dan tot ons door.

U kunt zich wel voorstellen hoe ik eerder een stad voor de drie en dertig goden dacht te zien, dan een voor menschen; evenzoo hoe het Gangadal met zijn weelderigen rijkdom ons bergbewoners als een waar paradijs toescheen, En ook mij zou zich hier het paradijs op aarde openen.

Nog dienzelfden nacht sliep ik onder Panadas gastvrij dak. Vroegtijdig ijlde ik den volgenden morgen naar de naastbijzijnde ghat en met onbesehrijfelijke gevoelens dompelde ik mij in de heilige golven, om niet alleen het stof der reis, maar ook mijn zonden af te spoelen. Doch deze waren slechts weinigen uit hoofde mijner jeugd. Toen vulde ik een groote kruik met Gangawater, die ik mijn vader wilde medebrengen. Zooals u verder zult hooren, is ze nooit in zijn bezit gekomen.

De edele Panada, een grijsaard met het eerbiedwaardigste voorkomen, geleidde mij nu naar de hallen der kooplieden en door zijn vriendschappelijke hulp gelukte het mij in den loop der volgende dagen mijn waren voordeelig te verkoopen en een groote menigte van de door ons hooggeschatte producten der noordelijke vlakte in te koopen.

Mijn zaken waren gelukkig ten einde gebracht, eer het gezantschap er nog aan dacht zich tot de terugreis voor te bereiden, wat mij geenszins onwelkom was, daar ik nu volle vrijheid had in de stad rond te kijken en haar vermaken te genieten, waarvan ik dan ook ruimschoots gebruik maakte in gezelschap van Somadatta, den zoon van mijn gastheer.

Sluiten