Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben, tot blijven en mij daardoor bijna in de kaken 'des doods te hebben gedreven. Misschien werden er in ditzelfde oógenblik wel weer moordenaars aangenomen om mij te dooden! En als ik mij niet door een onmiddellijk vertrek aan dat gevaar onttrok, maakte ik haar tot mijn moordenares!

Onderdrukt schreien smoorde haar stem en ik moest daar aan haar zijde staan, zonder haar in mijn armen te kunnen sluiten, zonder haar tranen te kunnen wegkussen, die als onweer-regendroppels langs haar bleeke wangen stroomden!

Doch zulk een afscheid kon ik niet verdragen; ik verklaarde haar, dat het mij onmogelijk was van haar te scheiden, zonder eerst nog een samenkomst met haar te hebben gehad; hoe deze dan ook tot stand moest komen.

De wanhopige, innige blik, waarmede Vasitthi mij aankeek, op het oógenblik dat wij genoodzaakt waren van elkaar te gaan, daar meerdere personen naderden, kon mijn besluit niet doen wankelen. Ik vertrouwde op de scherpzinnigheid mijner beminde, die, daar zij werd aangespoord door verlangen naar mij en angst voor mijn leven, stellig een uitweg zou weten te vinden; te meer, daar zij ondersteund werd door haar goedhartige zoogzuster Medini, die ervaren was in alle liefdezaken. Hierin werd ik dan ook niet bedrogen; nog dienzelfden nacht kon Somadatta mij het veelbelovende plan mededeelen.^

Sluiten