Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was, terwijl de schrik voor mij een bijzonder goede uitwerking heeft gehad.

Ik werd er namelijk door afgebracht van het buitensporige leven, waarbij ik zoowel tijd als levenskracht verspilde.

Bovendien was ik genaderd tot het punt, waarop ik mij, öf geheel te buigen had onder den last der gewoonten, of wel er een walging van te krijgen. Dit laatste werd nu juist door deze gebeurtenis begunstigd. Ik had de armoede voor oogen gezien — de armoede, waartegen mijn voorgaande levenswijze mij totaal weerloos had gemaakt. Hoe moeilijk zou het mij niet vallen al die kostbare vermaken voortaan te moeten missen. Eensklaps kwamen mij in herinnering de woorden die dé vreemde koopman mij aan het graf van Vajacravas had toegevoegd: „Als ik bij Vajacravas zoo hoog in de gunst stond als u, zou ik in den loop van enkele jaren de rijkste man in Kosambi zijn." Welnu, ik besloot dan de rijkste man in Ujjeni te worden en om dit doel te bereiken, mij met alle krachten aan den karavaanhandel te wijden.

Of nu mijn in het hiernamaals ontwaakte vriend en meester, Vajacravas, mij inderdaad persoonlijk heeft bijgestaan bij mijn ondernemingen, durf ik niet te zeggen, hoewel ik het waarlijk dikwijls dacht; maar zeker is het, dat zijn voordrachten mij van zeer groot nut zijn geweest. Want de omstandigheid, dat zijn onderwijs mij vertrouwd had gemaakt met de gewoonten en gebruiken bij de verschillende soorten van roovers; ja, mij zelfs ingewijd had in hun geheime regels, dit alles

Sluiten