Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baar met het doel het verzuimde in te halen. Verkleed als een asceet, had hij gemakkelijk de plaats kunnen verkennen en ongetwijfeld zou hij nog dezen nacht zijn slag slaan. En zelfs indien hij bemerkt had dat ik hem herkende, zou hij er niet mede dralen, aangezien deze nacht de laatste was in de donkere helft der maanden om zijn voornemen in de lichte helft uit te voeren, zou zulk een zondigen zijn tegen de heilige wetten, dat hij zich daarmede de wrekende toorn der schrikaanjagende godin Kali op den hals zou halen.

Ik liet onmiddelijk mijn beste paard zadelen en reed de stad door naar het koninklijk paleis. Hier zou ik met weinig moeite toegang hebben verkregen tot den koning maar tot mijn teleurstelling moest ik vernemen dat hij zich ophield in een zijner jachtsloten. Nu was ik dus genoodzaakt mij tot den minister te wenden en deze was juist de man, die als gezant naar Kosambi gezonden, mij gedurende die reis onder zijn bescherming had genomen — zooals u zich wel herinneren zult — doch met wien ik niet teruggekeerd was. Sedert den dag dat ik geweigerd had hem op zijn terugreis te vergezellen, was hij mij ver van gunstig gestemd geweest, hetgeen ik meer dan eens, wanneer ik hem ontmoette, duidelijk had kunnen merken; evenals ik ook wist dat hij zich meermalen ongunstig over mijn levenswandel had uitgelaten. Het was mij dus niet zeer aangenaam juist hem de zaak te moeten voorleggen, doch het bericht, ja het belangrijke er van was zoo in het oogvallend, dat er hier — zooals mij voorkwam — weinig speelruimte was voor persoonlijke luimen.

Sluiten