Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men hem geen beteren dienst kan bewijzen, dan het te beproeven.

Een dankbare blik van den pelgrim beloonde hem.

— Zooals u dunkt, Ananda, antwoordde Sariputta vriendelijk.

Op dit oógenblik kwam een pottenbakker van den kant waar Kamanita ook vandaan was gekomen. Op zijn rug droeg hij een mand met verschillende pottenbakkerswaren. Den pelgrim Kamanita ontwarende, die juist op de baar werd gelegd, hetwelk hem niettegenstaande de uiterste voorzichtigheid zichtbaar de hevigste pijnen veroorzaakte, bleef de pottenbakker verschrikt staan — en wel zoo plotseling, dat de toren van schalen die hij ook nog op het hoofd droeg, op den grond en in stukken viel.

— O goden! Wat is hier gebeurd? Dit is immers de vrome pelgrim die mij de eer bewezen heeft in mijn hal te overnachten.

Ja, hij heeft bij mij overnacht, richtte hij zich tot de omstaanders — in gezelschap van een monnik, die dezelfde kleeding droeg als deze eerwaardigen.

— Was deze monnik een man op leeftijd, van een hooge gestalte? vroeg Sariputta.

— Voorzeker, eerwaardigste, en het komt mij voor, dat hij u niet ongelijk is.

Nu wisten de monniken dat zij niet langer behoefden te zoeken en dat de Volmaakte in het huis van den pottenbakker was. Want Sariputta noemde men immers „de discipel die den meester gelijkt."

— Is het mogelijk! riep Ananda uit, terwijl hij op-

Sluiten