Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zekeren dag, terwijl zij op een schaduwrijke plek behagehjk aan het jonge, sappige groen knabbelden, gebeurde, dat de hinde verward raakte in den strik eens jagers. Tevergeefs werkte hij met zijn gewei en zijn tanden om zijn hefste te bevrijden uit den strik waarin zij gevangen zat en hield er niet mede op, .dan toen de jager naderde. Toen plaatste hij zich voor haar met voorovergebogen gewei; een jagdspies maakte weldra een einde aan hun beider leven.

Als een paar adelaars huisden zij hoog in het wilde rotsgebergte, zweefden over de blauwachtige afgronden van den Himawat en kruisten om zijn sneeuwtoppen.

Als twee dolfijnen doorkliefden zij den grenzenloozen oceaan.

Ja, eenmaal groeiden zij op als twee palmen op een eiland te midden der wereldzee, slingerden hun wortels om elkaar in het koele oeverzand en heten gezamenlijk hun kronen in den zeewind suizen.

En evenals een vorstenpaar tot tijdkorting en voorhchting den bard gedichten en vertellingen laat voordragen — nu eens den levensloop eens konings, dan weder een eenvoudige dorpsgeschiedenis, of wel een heldendicht, een sage uit overoude tijden of een of andere dierenfabel — terwijl dat paar al dien tijd weet, dat, hoe dikwijls het heiTook lust er naar te luisteren, er toch geen gevaar is dat het dezen voortreffelijken bard aan stof zal komen te ontbreken, daar de schat zijner sagen en zijn vindingrijk'vernuft onuitputtelijk zijn:

Sluiten