Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Hem opzoeken? Vajacravas? Hoe kan dat mogelijk zijn ?

— Geef mij uw hand, zei hij. Ik wil mij met u verdiepen in zelfoverdenking, gedurende welke in een standvastig gemoed zoowel de weg naar de goden als die naar de demonen zichtbaar wordt. Zoo zullen wij zijn spoor volgen en wat ik zie, zult gij ook te zien krijgen.

Ik reikte hem mijn hand. Een tijdlang bleef hij onbewegelijk zitten, met neergeslagen oogen, wier pupillen naar binnen schenen gericht te zijn, doch ik bemerkte niets. Maar plotseling kreeg ik het gevoel dat een zwemmer moet ondervinden, wanneer de demon, die zich in dat water ophoudt, eensklaps zijn arm grijpt en hem| naar de diepte meesleurt, zoodat hij den blauwen hemel en de boomen aan den oever ziet verdwijnen, terwijl de golven zich boven zijn hoofd sluiten en een steeds dikkere duisternis hem omringt.

Tegelijkertijd flikkerden vlammen om mij heen en dreunde mij een donderend geraas in de ooren.

Eindelijk bevond ik mij in een afgrijselijk hol, dat, hoewel geheel donker, bij tijden verhcht werd door ontelbare korte bliksemflitsen. Nadat ik mij eenigszins aan die duisternis gewend had, bemerkte ik dat deze bliksems het gevolg waren van het schitteren van speerpunten, die hier en daar de ruimte doorkliefden, alsof zij bij iederen ademtocht door onzichtbare armen werden gezwaaid. Ook vernam ik kreten, doch geen woeste of moedige, als van strijddronken krijgslieden, maar angstige uitroepen en steunen van gewonden, die ik evenwel niet ontdekken kon. Want deze vertwijfelde

Sluiten