Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV.

DE HERLEVING.

Tegen het eerste aanbreken van den morgenstond was het vreeselyk onweder dat den worigen avond begon en bijna den ganschen nacht aanhield allengs tot bedaren gekomen ; de wind had den hemel schoongeveegd en de sombere wolken verstrooid, die thans hier en daar als zwarte plekken op het blauwe azuur aan den gezichteinder schenen te rusten; de zon steeg majestueus boven de kimmen, zich badende als in een zee van licht; het geboomte door den gevallen regen verfrischt, prijkte weder met dat heldergroene kleed, dat den vorigen dag door hitte verwelkt, of door het stuifzand der woestijn ontkleurd en bezoedeld was; de vogels, bij ontelbare duizenden onder het verkwikkende dichte lommerdak der bosschen verscholen, hieven met vollen gorgel het veelstemmig concert aan dat zy iederen schoonen morgen ter eere des allerhoogsten zingen, — die grootste hartverheffende hymne — dat harmonisch lofgezang, welks toonvolle maar kunstelooze melodiën den mensch, in dezen oceaan van gewassen verloren, nog sluimerend of half ontwaakt, zoo zoetelyk doet droomen, en hem onbewust laat omdolen in het tooverland eener hoop, die althans in deze wereld haar verwezenlijking niet vindt. ..

Gelijk wij vroeger gezegd hebben, was don Miguel Ortega, dank zy den beproefden moed en tegenwoordigheid van geest der beide woudloopers, van een onvermijdelijken dood gered, en door hen onder een boom nedergelegd.

De jonkman lag geheel buiten kennis en de eerste zorg der jagers was om zijn wonden te onderzoeken. Hij had er twee, een aan den linkerarm en een aan het hoofd. Geen van beiden was gevaarlyk. De wond in den arm bloedde sterk; een kogel had het vleesch verscheurd maar zonder ernstig letsel te veroorzzaken ; wat de wond aan bet hoofd betreft, die blijkbaar door een snijdend wapen was toegebracht, het haar had er. zich reeds op vastgeplakt en de bloeding doen ophouden.

De flauwte van don Miguel was deels het gevolg van zyn geleden bloedverhes deels van de vreeselijke overspanning en onmetelijke krachtsontwikkeling' in den langdurigen en hardnekkigen strijd, dien hij had moeten doorstaan tegen de talrijke vijanden die hem zoo woest en verraderlyk aanvielen*

Wegens hunne «zwervende levenswijs en de tallooze gevaren aan welke rij gedurig bloot staan, zijn de woudloopers uit den aard der zaak verplicht zich eenige practische kennis van de geneeskunde en vooral van de heelkunde eigen te maken. Als leerlingen uit de school der Roodhuiden, speelt de leer der heelkrachtige kruiden in hun stelsel van geneeskunde een groote rol. Vry-Kogel en Loer-Vogel stonden bekend als meesters in het op Indiaansche wys behandelen van wonden.

Nadat zy deze zorgvuldig gewasschen en het haar van zijn hoofd gedeeltelyk hadden afgesneden, namen rij oregano-bladeren en maakten met

Sluiten