Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het lot dezer ongelukkigen is nog treuriger dan dat van hun roode medeslaven, daar zij het vooruitzicht missen ooit hun vrijheid terug te zullen bekomen ; integendeel moeten zij zich niets anders voorstellen dan om eenmaal het slachtoffer te worden van den haat hunner wreede meesters, die zich onverbiddelijk aan hen wreken over de duizende kwellingen, door het tyranniek en vernederend regeeringsstelsel der Spanjaarden in Mexico uitgeoefend.

Men kan dus op deze harde slavernij ten volle de treurige zinspreuk toepassen, die de vermaarde Dante Alighieri boven de poorten van zijn Hel schreef: Lasciate ogni speranza (Vaarwel, alle hoop).

Atoyac, bij wien het toeval den Canadees zoo goedgunstig had binnen geleid, was een der meest geëerbiedigde Sachems onder de krijgslieden van Quiepa-Tani. In zijn jeugd had hij lang onder de Europeanen gewoond, en de grootere ondervinding, door hem gedurende zijn verre reizen opgedaan, had zijii verstand buitengewoon ontwikkeld, menig vooroordeel zijner kaste bjj hem uitgewischt en hem veel gezelliger en beschaafder gemaakt dan de meeste zijner stamgenooten.

Terwijl hij met kleine teugjes zijn geliefkoosde pulque zat te lepperen, zooals iedere echte fijnproever, die de waarde van zijn drank op prys stelt, behoort te doen. praatte hij gedurig met den jager, en werd hij, hetzij door den verzachtenden invloed der pulqUe, hetzij door het vertrouwen dat de Canadees hem inboezemde, van lieverlede mededeelzamer en openhartiger. Gelijk het in zulke gevallen gewoonlijk gaat, begon hij zijn eigen zaken te vertellen en trad hij daarbij in al de bijzonderheden van zyn familie; hy verhaalde den jager dat hij vader was van vier zonen, allen beroemde krijgslieden, wier grootste genot was om invallen en strooptochten op Spaansch grondgebied te maken, om landhoeven te verbranden, oogsten te vernielen, en gevangenen op te lichten; verder sprak hy over de verre reizen die hij gedaan, had, en scheen hij aan dokter Twee-Konynen te wülen bewyzen, dat zijn ondervinding en bekwaamheid als krygsoverste hem geenszins beletten, om het nut en den edelen invloed der andere wetenschappen "te waardeeren; hy gaf hem zelfs te kennen, dat hij, ofschoon een aanzienlijk Sachem, zich nu en dan verwaardigde zijn strfdiën aan de kruidkunde te wijden en de geheimen der groote geneeskunst na te sporen, met welke de Wacondahi in zyn hoogste goedheid, sommige uitstekende menschen zoo genadig begiftigd had, om de kwalen van het overige menschdom te verlichten en te genezen.

Loer-Vogel hield zich als ware hy door de achting, die de machtige Sachem aan het beroep dat hy uitoefende toedroeg, levendig getroffen; en hij besloot zich van deze gelukkige stemming des opperhoofds te bedienen, om hem onder de hand te polsen over hetgeen hij zoo gaarne weten wilde, namelyk in welken toestand de jonge Spaansche meisjes zich bevonden en in welken hoek der stad zy opgesloten waren. Daar echter de argwaan der Indianen zoo licht wakker wordt, was het hoog noodig hierin met de meeste omzichtigheid te werk te gaan, en liet de jager niets van zyn ware bedoelingen blyken, maar wachtte hy geduldig tot de Sachem hem zelf gelegenheid zou geven om hem hierover de noodige vragen te doen. ,

Het gesprek was intusschen nagenoeg algemeen geworden, efl er was reeds meer dan een uur verloopen, zonder dat het den jager, ofschoon hierin

Sluiten