Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wP S Wude aandoen- Da8«n en weken gingen voorbij en van tijd tot tijd kwamen er brieven waarin altijd wederom geld werd gevraagd De lafste brief was de meest dringende, en hield in, dat, als er gein geld meer wal de koe maar verkocht moest worden, * n^w^' die,°P het Iand hehben gewoond, weten welk een ramp en jammer liggen opgesloten in die drie woorden: „dé koe verkoopen." Voor den natuurkundige is de koe een herkauwend dier; voor den wandelaar is he" een beest dat het landschap verfraait, wanneer het boven het gras rijn zwarte vochügen snuit uitsteekt; voor de stadsjeugd is het de bron van melk ro^m In

™«i ÏSfw TT dtn aDdman 18 het nog «eheel iels ander«- Hoe a^'hn w"zl£ moge en hoe talrijk zijn gezin ook zij, hij is zeker, dat hij geen honger zal Inden, zoolang hij een koe op stal heeft Met een tóuw of maar een eenvoud?* hennepzeel om de horens laat een kind een koe weiden langsdemet g?Js onff ° f\W«gtDi waarJan he* Weiderecht door niemand gepacht ifen des avonds heeft het gansche gezin boter voor de soep en melk om er de aardan

„J^rf fd*° er, 200 geheel en al van, vrouw Barberin en ik, dat ik op dat SSÜÊ n00U Vlee,S,-h had fi.eProefd- Do<* dj was niet slechtsonze voedster maar ook onze gezellin en vriendin, want men moet niet geloovenda! dekoê een dom dier is; integendeel, ze is een verstandig beeft enz$ heeft goede eigenschappen, die nog beter worden, wanneer men ze heeft weteó felilden en te ontwikkelen. Wij liefkoosden de onze, wij praatten tegen haar en rHlh?

ïnttïï* en' Van,baar kant' Wist zi' met öaar Iroote boKogen! zoo |oeoTg en zacht, zeer wel te verstaan te geven, wat zij wilde of gevoelde S

w'-W1J h3dden halr Uef en ziJ had ons lief- Daarmfe isS» gezegd a* £f J m°6St|n Zan- haar scheiden; want alleen door het verkoE van de koe kon men Barberin tevreden stellen vei*oopen van

Er kwam een koopman en na Roussette van alle zijden bekeken en betast te hebben en on