Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wP S Wude aandoen- Da8«n en weken gingen voorbij en van tijd tot tijd kwamen er brieven waarin altijd wederom geld werd gevraagd De lafste brief was de meest dringende, en hield in, dat, als er gein geld meer wal de koe maar verkocht moest worden, * n^w^' die,°P het Iand hehben gewoond, weten welk een ramp en jammer liggen opgesloten in die drie woorden: „dé koe verkoopen." Voor den natuurkundige is de koe een herkauwend dier; voor den wandelaar is he" een beest dat het landschap verfraait, wanneer het boven het gras rijn zwarte vochügen snuit uitsteekt; voor de stadsjeugd is het de bron van melk ro^m In

™«i ÏSfw TT dtn aDdman 18 het nog «eheel iels ander«- Hoe a^'hn w"zl£ moge en hoe talrijk zijn gezin ook zij, hij is zeker, dat hij geen honger zal Inden, zoolang hij een koe op stal heeft Met een tóuw of maar een eenvoud?* hennepzeel om de horens laat een kind een koe weiden langsdemet g?Js onff ° f\W«gtDi waarJan he* Weiderecht door niemand gepacht ifen des avonds heeft het gansche gezin boter voor de soep en melk om er de aardan

„J^rf fd*° er, 200 geheel en al van, vrouw Barberin en ik, dat ik op dat SSÜÊ n00U Vlee,S,-h had fi.eProefd- Do<* dj was niet slechtsonze voedster maar ook onze gezellin en vriendin, want men moet niet geloovenda! dekoê een dom dier is; integendeel, ze is een verstandig beeft enz$ heeft goede eigenschappen, die nog beter worden, wanneer men ze heeft weteó felilden en te ontwikkelen. Wij liefkoosden de onze, wij praatten tegen haar en rHlh?

ïnttïï* en' Van,baar kant' Wist zi' met öaar Iroote boKogen! zoo |oeoTg en zacht, zeer wel te verstaan te geven, wat zij wilde of gevoelde S

w'-W1J h3dden halr Uef en ziJ had ons lief- Daarmfe isS» gezegd a* £f J m°6St|n Zan- haar scheiden; want alleen door het verkoE van de koe kon men Barberin tevreden stellen vei*oopen van

Er kwam een koopman en na Roussette van alle zijden bekeken en betast te hebben en onvoldaan het hoofd te hebben geschud en honderdmaal teT hebben gezegd dat hy ze eigenlijk niet hebben wou, dat ze een koeT was vL a iS €D • n-'iV niet af zou tomen,'dat zij haa^st geerTmelk gaHn f& iï ^iï?^* hlj mCt te ZegSen' dat hiï ™ ^men zfu? m™arenkel en alleen uit medelijden en om vrouw Barberin genoegen te doen omdat ze efn goed mensch was. Alsof de arme Roussette begrepen had, wat er n?et haar ge beurde, wilde zij den stal niet verlaten en begon ze te loekn. g Wi- axT *¥ar *n Jaag haar °P' zei de koopman, mij zijn zweep toestekende. - Neen, dat met, zei vrouw .Barberin en rij nam zelf de ITn en snrak het dier met zachte woorden toe, waarop het gewillig volgde Buiten gekomen Tvniif Thter den-wagen gebonden en was het wel^ gedwongen hft *oa^rd lanS tiid pp" W1J 1,1hUiS tefuggekeerd ware°' hoorden w^ het loe en nog

De vastenavond kwam kort na het verkoopen van Roussette Het vorige W

^r^z^T^i rArs sfósé

melk en geen boter en was het ook geen vasten^^ndI dachf ik'bÏÏ mi? zrtf

mmmM^m

weet het heusch niet g ~ Soep- ~ 01 dan n°g iets. - Ik

Sluiten