Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorpooten in de zijde, wierp zijn kop in den hals en deed telkens een spottend gelach hooren.

Ik heb meermalen hooren zeggen, dat het een wetenschappelijk vraagstuk is, of apen kunnen lachen. Ik denk, dat zij, die zulk een vraag gesteld hebben, kamergeleerden waren, die nooit een aap hebben bestudeerd.

Ik voor mij, die jarenlang een zeer vertrouwelijken omgang met Joli-Coeur gehad heb, durf gerust beweren, dat hij wel degelijk lachte, dikwijls zelfs op een wijze, die mij geducht ergeren kon. Zijn laeh was wel niet precies dezelfde, als die van een mensen, maar wanneer de een of andere gebeurtenis zijn vroolijkheid opwekte, trok hij de hoeken van zijn mond naar achteren en zijn oogen samen; zijn kaken gingen dan snel op en neer en zijn zwarte oogen schenen vuur te schieten, alsof het doove kooien waren, die men aanblies. Zelfs bemerkte ik al spoedig, dat hij de eigenaardige teekerien van lachen vertoonde, bij gelegenheden, die zeer pijnlijk voor mijn eigenliefde waren. — Nu uw toilet in orde is, sprak Vitalis, terwijl ik mijn hoed opzette, zullen Wij aan het werk gaan, om morgen met den marktdag een groote voorstelling te,geven, waarbij gij voor de eerste maal zult optreden.

Ik vroeg wat optreden was, en Vitalis legde mij toen uit dat dit was voor de eerste maal als tooneelspeler in het publiek verschijnen.

— Morgen zullen wij onze eerste voorstelling geven, zei hij en daarin zult gij optreden. Gij moet dus de rol, die ik voor « bestemd heb, eerst repeteeren.

Mijn verbaasde blik zei hem, dat ik niets van dat alles begreep.

— Men verstaat onder een rol. al datgene wat men gedurende een voorstelling te doen heeft. Ik heb u niet medegenomen louter en alleen om u een pleizierige wandeling te bezorgen. Daar ben ik niet rijk genoeg voor. Gij moet werken. En uw werk bestaat daarin, dat gij tooneelvoorstellingen met mijn honden en Joli-Coeur geeft.

— Maar ik kan geen komedie spelen! riep ik verschrikt uit.

— Juist daarom zal ik het u leeren. Gij begrijpt