Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bovendien, ofschoon de aap slechts een dier is, volgens de natuurkundigen, komt hij een mensch zoo nabij, dat hij ook de ziekten van een mensch heeft. Was het niet van belang, ook uit een wetenschappelijk oogpunt, om na te gaan in hoeverre die ziekten met de menschelijke ziekten overeenstemmen, of daarvan afwijken?

De Italianen bezitten grooten tact om 'te vleien en de dokter kwam eindelijk bij het bed. Terwijl mijn meester sprak, had Joli-Coeur, die zeker geraden had, dat die heer met zijn bril een dokter was, wel tien keer zijn pootje nitge| stoken om gelaten te worden

— Zie nu eens, hoe verstandig die aap is; hij begrijpt, dat u een dokter is en hij steekt zijn poot uit, om zijn pols te laten voelen.

Dit gaf voor den dokter den doorslag.

— In ieder geval, zei hij, is de zaak misschien niet van belang ontbloot. Voor ons was die zaak echter hoogst treurig en verontrustend; de arme

Joli-Coeur werd aoor een bloedspuwing bedreigd.

Het pootje, dat hij zoo dikwijls had uitgestoken, nam de dokter in z^n hand en met zijn lancet opende hij een ader, zonder dat het dier een kreet slaakte.

Hij wist dat dit het middel was om te genezen.

Na de aderlating kwamen de pappen en de drankjes. Natuurlijk bleef ik niet in bed; ik werd de ziekenoppasser, onder leiding van Vitalis.

De arme Joli-Coeur wilde gaarne door mij verpleegd worden en hij beloon\ de me met zijn vriendelijksten glimlach; zijn blik had iets erg menschelijks.

Hij, anders zoo vroolijk, zoo dartel, zoo weerbarstig en altijd er op uit om ! ons een streek te spelen, was thans de rust en gehoorzaamheid zelve.

Het scheen, dat hij behoefte had, dat men hem vriendschap betoonde; hij ' vroeg die zelfs van Capi, dien hij zoo vaak geplaagd had.

Als een bedorven kind wilde hij ons allen bij zich hebben en hij was boos, ' als een van ons de kamer verliet.

Zijn ziekte had den gewonen loop, dien alle borstaandoeningen hebben; wel1; dra begon hij te hoesten en die hoest matte hem af door de ges