Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al ons talent ten beste geven. Het was volstrekt noodig, dat wij twintig gulden ontvingen.

Twintig gulden! Dat was een heele som.

Mes wafdoor Vitalis in orde gemaakt; wij behoefden nog maar de kaarsen aan te sTelren maar'dat was een weelde, waartoe wij eerst zouden overgaan als de zaal najoeg gevuld was; immers, wij moesten, zórgen, dat het lteht n et uitging vóór hef einde van de voorstelling. Terwijl wij ons tooneel m be7i namen ging de tamboer nogmaals voor het laatst trommelend de straten door eTwifhogorden den roffelfnu eens van verre, dan van dtchterhn, naarmate de straten verder of minder ver van ons verwijderd lagen.

Nadat ik Capi en mijzelven had aangekleed, vatte ik pbst achter een pilaar, om t ï zien wie er Cam. Weldra naderde de tamboer weer en wi] hoorden een onbestemdgedruisch op straat; het was een gedreun van een twintigtal straationgens die in den pas liepen, en den tamboer volgden.

Zonderm e t'zi n roffel ofte houden, zette de tamboer zich tusschen een paar lichten neer, die aan den ingang van ons tooneel waren geplaatst en het pubhek behoefde slechts plaats te nemen, in afwachting, dat de voorstelling.beginnen zou Helaas! het kwam slechts zeer traag op en nochtans ging de tamW voor? aarden ingang zijn ram-plan-plan te doen hooren. Al de Straatjongens hadden plaate genomen maar van hen hadden wij geen twintig gnlden te wachten; wij moeiten gezeten burgers hebben met goed gevulde beurzer en geneigd om ai.e te openen. Eindelijk besloot mijn meester de voorstelling[te doen beginnen, hoewel de zaal op verre na niet gevuld was. Maar wij konden niet'langer wachten, daar de kaarsen waren aangestoken. ..

He eerst moest ik zelf op het tooneel komen. Ik zong twee liederen, mij met mijn ha^accompagneerende. Openhartig moet ik erkennen, dat de toejui-

*^SÏÏ*%^£^** gehad als acteur, maar in deze omstandigheden deed mij die koelheid van, het publiek zeer veel leed. Immers nu ik niet ?oegelukht werd, was er niet veel kans op een ruime ontvangst Het wa