Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewone passen, maar draaide en wendde zich geheel verrukt in de meeat bevallige en sierlijke houdingen.

Haar vader, die bij den schoorsteen zat, verloor haar geen oogenblik uit het oog; hij scheen getroffen en klapte telkens in de handen.

Toen de wals geëindigd was, hield ik op met spelen. Zij ging toen voor mij staan en maakte een diepe buiging. Zij klopte vervolgens met haar vinger op mijn harp, hetgeen wilde zeggen: speel het nogmaals. Ik zou den geheelen dag wel voor haar hebben willen spelen, maar haar vader zei dat het lang genoeg geduurd had, daar hij vreesde, dat zij te vermoeid zou worden

In plaats van een wals of een dans te spelen, zong ik een Napolitaansch hed, dat Vitahs mij geleerd had, en dat mijn hevelingsstukje was.

Zoodra Lize dat hoorde, ging zij tegenover mij staan en terwijl zij mij strak aanzag, bewoog zij haar hppen, alsof zij mijn woorden herhaalde; toen mijn hed droeviger werd, ging zij eenige passen achteruit en bij het laatste couplet viel zij snikkend in haar vaders armen. — Genoeg, zei deze.

— Hoe dwaas! riep haar broeder Benjamin, om eerst te dansen en dan te huilen. ■ — Niet 200 als gij! Zij begrijpt het, sprak haar zuster, terwijl zü zich ovor

haar heenboog om haar te kussen.

Terwijl Lize zich in haars vaders armen had geworpen, hing ik de harp om mijn hals en begaf mij naar de deur.

— Waar gaat gij heen, vroeg hij weer. — Ik ga weg.

— Gij houdt dus zeer veel van muziek? — Ik kan niet anders.

— Gij zijt dus niet bang om alleen zulke verre tochten te maken?

— Ik heb geen thuis.

— Toch zullen de nacht en de angsten, die gij doorgestaan hebt, n wel tot nadenken gebracht hebben?

— Zeker, en ik houd ook meer van een goed bed en een knappend vuur.

— Wenscht gij dat bed en dat vuur? Tenminste als gij ervoor werken wilt, wel te verstaan? Als gij wilt, kunt gij hier werk vinden en bij ons blijven. G^ begrijpt, dat ik u