Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelf het huis naast gebouwd. De persoon, die hem den grond had afgestaan, had hem ook geld geleend, om hem in staat te stellen, zich de noodige gereedschappen aan te schaffen, die hij voor zijn arbeid noodig mocht hebben. Alles zou binnen de vijftien jaar worden betaald door een jaarlijksche aflossing Tot nog toe had hij jaarlijks deze aflossing kunnen betalen, door ijverig te werken . en zeer zuinig te leven. Die geregelde aflossing was vooral onvermijdelijk, daar zijn schuldeischer de eerste de beste gelegenheid zou aangrijpen, om den grond en het huis terug te nemen en natuurlijk ook de tien aflossingen, die hit reeds ontvangen had. tevens te behouden; het scheen zelfs een speculatie van hem te zijn en daar hij overtuigd was, dat in vijftien jaren wel ééns een dag zou aanbreken, waarop Acquin zijn schuld niet zou kunnen voldoen, had hl deze speculatie durven wagen, zonder bevreesd te zijn daarbij te verliezen — terwijl zijn schuldenaar daarentegen altijd gebonden bleef.

Eindelijk was dan die dag gekomen, dank zij den hagelslag.

Wat zou er nu gebeuren? Niet lang verkeerden wij hieromtrent in onzekerheid, want den anderen dag móest de tuinman juist een gedeelte weder aflossen met de opbrengst van zijn planten. Wij zagen toen een in het zwart gekleed heer binnentreden, die er niet heel beleefd uitzag en ons een verzegeld papier overhandigde, waarop hij eenige woorden schreef op een oningevulden regel

Het was een deurwaarder. 6 '

Tan dien dag af bezocht hH ons dagehjks en eindelijk leerde hij zelfs onze namen kennen. - Dag Rémi, zei hij, hoe maakt het Alexis, en hoe gaat het jnffrouw Martha? °

Hij gaf ons dan lachend het verzegeld papier, alsof wJ| de beste vrienden met hem waren. — Tot weerziens, jongens. «SI

— Loop naar den drommel!

Acquin bleef niet meer thuis; hij ging dagelijks naar de stad. Waar ging hS heen? Dat wisten wij geen van allen, want al vertelde hij ons vroeger alles thans zweeg hij meestal. Hij ging naar advocaten, misschie