Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geloofde geen oogenblik, dat gij verdronken zoudt zijn, zoodat, als het uithoozen maar snel genoeg gebeurde, men u ergens vinden zou. En terwijl Alexis klaagde en weende, herhaalde ik altijd bij mezelf: hij is nog niet dood, maar misschien zal hij sterven. En een ieder vroeg ik naar zijn meening. Hoe iang kan men zonder eten leven? Wanneer zou het water uitgepompt zijn? Wanneer zal men. de gang hebben doorgeboord? Maar niemand gaf mij het gewenschte antwoord. Toen men uw namen gevraagd had, en de ingenieur na Carrory, Rémi riep, ben ik weenend op den grond gevallen, en nadat men over mij heengeloopen had, ben ik opgestaan, zonder iets hiervan te hebben bemerkt, zoo gelukkig was ik.

Ik was er recht trotsch op, dat Mattia zooveel vertrouwen in mij stelde, zoo zelfs, dat hij niet had willen gelooven, dat ik sterven zou.

EEN MUZIEKLES.

XXVIIL

Ik had mij in de mijn vrienden gemaak; zulk een leed te zamen gedragen, brengt de harten nader tot elkander; men lijdt te zamen, men koesterde dezelfde hoop, men maakt één geheel uit. Zoowel oom Gaspard als de meester waren mij bijzonder genegen; en hoewel de ingenieur onze gevangenschap niet gedeeld had, had hij zich aan mij gehecht, zooals men onwillekeurig doet aan een kind, dat men van een wissen dood gered heeft; hij had mij bij zich genoodigd en ik moest aan zijn dochter een uitvoerig verhaal geven van alles, wat gedurende onze opsluiting had plaats gevonden.

Iedereen in Varses wilde mij zien. — Ik zal een plaats als werkman voor u zoeken, zei oom Gaspard, en dan blijft gij bij ons.

— Als gij op een onzer kantoren wilt zijn, zei de ingenieur, dan zal ik daarvoor zorgen.

Oom Gaspard vond het zeer natuurlijk, dat ik naar de mijn terugkeerde, waarin ook hij spoedig zou neerdalen, met die onbezorgdheid van hen die gewend zijn iederen dag het gevaar te trotseeren; maar ik, die zijn zorgeloosheid noch zijn moed bezat, ik was volstrekt niet geneigd om mijn tijdelijk beroep van mijnwerker weder te aanvaarden. Een mijn was heel mooi en