Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar de letters, waarmede de naam Tan de stad geschreven was, op de kaart vrij groot waren, moest ik mijn kaart wel gelooTen.

Wij besloten daarom in Mende de groote uitgave van een muziekles te bekostigen, want hoewel onze Terdiensten zeer weinig beteekenden, wilde ik toch het genoegen, dat Mattia wachtte, niet langer uitstellen.

Nadat wij in zijn gansche uitgestrektheid de Tlakte Tan Méjan doorgetrokken waren, die de ellendigste en onvruchtbaarste streek ter wereld is, waar water noch bosschen zijn te zien, en handel noch landbouw wordt uitgeoefend, waar men dorpen noch bewoners Tindt, kortom, waar men niet aan het leven wordt herinnerd en voortdurend omringd is door eenzame oorden, die slechts behoorlijkheid bezitten Toor hen, die ze in een rijtuig Toorbijsnellen, bereikten wij eindelijk Mende. Daar de aTond reeds was gevallen, konden wij dien dag aan ons Toornemen geen gevolg geTen om nog een les te nemen; boTendien walen wij uitgeput Tan Termoeienis.

Mattia was echter zoo Terlangend om te weten, of Mende, dat hem Tolstrekt niet zulk een belangrijke stad toescheen, als ik hem gezegd had, een muziekonderwijzer bezat, dat ik onder ons aTondeten aan de waardin Troeg, of zij niet een goed onderwijzer kende, die muziekles gaf. Zij antwoordde, dat onze vraag haar ten hoogste verwonderde; kenden wij dan den heer Espinassous niet. — Wij komen uit een zeer ver verwijderde stad, zei ik. I

— Heel ver dus? — Uit Itahë, antwoordde Mattia.

Haar verbazing week, toen zij dit hoorde en zij begreep, dat, als we van zóóver kwamen, wij den heer Espinassous niet kenden, maar, zoo wij uit Lyon of Marseille afkomstig waren, zou zij ons stellig niet langer geantwoord hebben, daar wij al*" een zeer slechte opvoeding moesten hebben genoten om nooit van dezen beroemden man te hebben gehoord.

— Ik hoop, dat wij in goede handen zijn gevallen, zei Mattia in 't Italiaansch. En de oogen van mijn reisgezel schitterden van blijdschap. Ongetwijfeld zou

de heer Espinassous onmiddellijk al on