Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was er aangeplakt, 't was een valsche staart. Een ander had een koe gekocht

met yalsche horens; een derde bespeurde, dat de uier was opgeblazen en dat zij niet meer dan een paar glazen mèlk gaf in de vier-en-twintig uren. Als wij eens op die wijze bedrogen werden I Voor een valschen staart is Mattia niet hang; hij zal met zijn volle gewicht gaan hangen aan den staart van alle koeien, die hij plan heeft te koopen; en hij zal zoo hard trekken, dat de staart, als hij valsch is, wel in zijn handen zal blijven Voor de opgeblazen uier heeft hij ook een middel; hij zal er met een speld in prikken. *

Dit waren middelen, die ontegenzeggelijk doeltreifend zouden wezen, als da staart valsch is, of de uier opgeblazen is; maar als de staart echt is, zal dan de koe geen geweldigen trap tegen den buik of het hoofd geven van hem, die eraan trekt, en zou zij hetzelfde niet doen, als men haar met een speld in het lichaam prikt? De kans op zulk een trap bracht eenige kalmte in de plannen van Mattia en wij bleven aan dezelfde onzekerheid ten prooi; het zou een vreeselijke zaak zijn aan vrouw Barberin een koe te geven, die geen melk gaf -of geen horens had.

Onder de verhalen, die men ons had verteld, was er één, waarbij een veearts een strenge rol speelde, althans tegenover een ossenkooper. Als wij een veearts in den arm namen, zou ons dit ongetwijfeld wel wat kosten, maar wij zouden dan zeker zijn van onze zaak. In onze verlegenheid besloten wij tot het laatste, wat ons, in alle opzichten nog het verstandigst voorkwam, en wij zefc ten vroolijk en tevreden onze reis voort.

Mont-Doré en Ussel liggen niet ver van elkander; wij legden dien afstand in twee dagen af en kwamen vrij vroeg in Ussel aan

Ik was hier in zekeren zin in mijn eigen land; te Ussel was ik voor het eerst in het publiek opgetreden als de knecht van den heer Jol i-C o e u r of de domste is niet hij, dien men er voor houdt. Te Ussel was het ook dat Vitalis mij mijn eerste paar schoene