Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOB. XLI.

Eerst lang nadat ik weer m mijn geTangenis zat, begon ik de reden te begriiSS k?aTm mCn ^ met„in Triiheid had ^steld; de rechter S 2te tot de andere personen, welke in de kerk gedrongen waren, in hechtenil waren CTefónpnh6 Z1Cn-° * ^ ^eplichfige was. Men w^s^en op het Zr had het openbaar ministene gezegd; ik zou dus de smart en de schandegeld ben om weldra weer op de bank der beschuldigden naast h^n te zTuen

Wanneer zou dat gebeuren? Wanneer zou ik overgebracht Vorden naar de

ItZT ÏT-S he' graafschaP? Waar was die? Wasdie noglkeüler dS de gevangenis, waar ik nu mvcrpcintor. ö ëel Udn.ae

vorilen^f? TWv 6n mij 206 bezig« dat de «W spoediger voorbijging dan den koortfkriilt' I- (TTer ten pr00i aan het o^eduld, waarvan men de A.oorts Krijgt. Ik wist, dat ik moest afwachten. En nu eens heen en weer Ion pende, dan weer op mijn bank zittende, wachtte ik.

J;VHenw00r f6 naC^ ^ hoorde a °P horen "azen, en ik herkende terstond het spel van Mattia; de goede jongen wilde mij doen weten dat hii aan mij dacht en waakte. Het geluid kwam van gindsche^ijde vln dén muur (he TStf WaS-..Mattia moest dus aan de andere zijde van den muur zijn, m de straat, en wij waren slechts door een korten afstand gescheiden eenige ellen ternauwernood; ongelukkig konden mijn oogen niet door de steel hZ Sdpnngen-iiMaar 200 het °°S niet door de muren heendringt het gl luid gaat er overheen. De tonen van Mattia's horen gingen gepaard met hei

^dM1S^VanpV°KetStappen en aan het g^ons, dat ik daar hoorde begreep S dat Mattia en Bob een voorstelling gaven ' ueSreeP K

Waarom hadden zij die plaats uitgekozen? Was het, omdat zij daar op een goeden ontvangst konden rekenen? Of wilden zij mij ets mededeelen?

Opeens hoorde ik een heldere stem, die van Mattia, in het^nschroepeii-

Men behoefde niet veel doorzicht te hebben om te begrijpen dat Mattia niet

dl-'richiify--6 PUMek die W°l°rden "mor^ bij hltSrekehvan'rn Jtrfl* f ZVrf Toor miJ bestemd. Maar wat zij