Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die woorden antwoordden zeker op een vraag, die zij in haar gemoed gedaan had, maar in mijn ontroering was ik buiten staat, die gedachte te gissen Ik. vóelde slechts de teederheid van den blik, die zq op mq rusten het

— Kindhei, zei ze, uw makker heeft mij zeer gewichtige dingen verteld. Wilt gij me nu ook eens alles mededeelen, wat met uw komst bq de familie Driscoll In met het bezoek van den heer James Milligan in verband staat?

Ik verhaalde haar alles en mevrouw Milligan viel mq slechts in de rede, om eenige bijzonderheden omtrent enkele punten te vragen. Nooit had men met zooveel aandacht naar mij geluisterd; haar oogen verheten de imijne: niet

Toen ik uitgesproken had, bleef zij geruimen tijd zwijgen. Eindelijk sprak zii — Dit alles is van zeer veel gewicht voor u, voor ons allen; wij moeten daarom zeer voorzichtig te werk gaan en eerst menschen raadplegen, die; ons raad kunnen geven. Maar tot zoolang moet gij u beschouwen als de makker, als de vriendf als de broeder van Arthur en van nu af aan moet gq en uw vriendje dit ongelukkig leven eindigen. Over een paar uur moet gij u te> Ier, ritet vervoegen in het Hotel des Alpes, waarheen ik een vertrouwd persoon zal zenden om kamers voor u te bestellen. Daar zullen wij elkander weerzien, want thans moet ik u verlaten.

Nogmaals omhelsde zij mij, en na Mattia de hand te hebben gegeven, verwijderde zij zich met rassche schreden.

— Wat hebt gij aan mevrouw Milligan verteld? vroeg ik aan Mattia.

— Alles wat zij u verhaald heeft en nog 't een en ander

Ik eins voort met Mattia te ondervragen, maar hq gaf ontwijkende antwoorden of wel zoo, dat ik maar de helft er van begreep. Toen spraken wq over verschillende dingen tot op het oogenblik, waarop wq ons, zooals mevrouw Milligan ons had gezegd, aan het Hotel des Alpes aanmelden. Ofschoon w« nog onte armelijke kleeren van straatmuzikanten droegen, werden wij zeer beleefd ontvangen door een knecht met een zwarten rok met een witte das, die ons naar onze kamer bracht. Wat was dat een mooi