Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Martha en haar broeders Alexis en Benjamin; naast Alexis zit een grijsaard met witte haren en gebogen gestalte; het is de schoolmeester.

Van den anderen kant komt tegelijk de open landauer, waarin Mattia e* Christina zijn gezeten, die ons toewuiven met de hand. En achter den landauer volgt een cabriolet, waarvan Bob zelf het paard ment. Bob ziet er uit als een voornaam heer en zijn broer is nog altijd de ruwe zeeman, die ons naar Isigny bracht. Wij snellen ijlings de trap af, om onze gasten beneden aan het bordes te ontvangen.

Het diner vereenigde ons allen en natuurlijk spraken wij over het verleden.

Onlangs zei Mattia, heb ik in de speelzaal te Baden een Engelsch heer ontmoet met witte puntige tanden, die bijna altijd glimlachte, ondanks zijn tegenspoed in het spel; hij heeft mij niet herkend, en mij de eer bewezen een gulden van mij te leenen om dien zóó op te zetten, dat hij zeker winnen moest; het was een zeer vernuftige berekening, maar dien avond gelukte zij niet; de heer James Milligan verloor.

— Waarom vertelt gij dat, nu Rémi er bij is, mijn beste Mattia? vroeg mnn moeder; hij is in staat om zijn oom onderstand te zenden.

— Zeker, mama.

— Waarin zou dan zijn boete bestaan, vroeg mijn moeder.

— Hierin, dat mijn oom, die alles heeft opgeofferd, om fortuin te krijgen, zijn onderstand zal verschuldigd zijn aan hem, dien hij vervolgd heeft en getracht heeft te doen omkomen. '

— Ik heb nog 't een en ander vernomen omtrent zijn medeplichtigen, zet Bob. |i .

— Omtrent dien afschuwelijken Driscoll? vroeg Mattia. i

— Niet van Driscoll zelf, die nog altijd aan de overzijde van den Oceaan is, maar van de familie Driscoll. Vrouw Driscoll is verbrand, eens dat zij op den haard was gaan liggen, inplaats. van op tafel en Allen en Ned zijn veroordeeld om hun gansche leven in eene strafkolonie door te brengen; zij vinden daar hun vader.

— En Kate? . _

— De kleine Kate past haar grootvader op, die nog altijd leeft; zq wonen in Do Rood