Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

Herr von Gloecken.

Onze lezers zullen waarschijnlijk verlangend zijn te weten, hoe het verder met onzen jongen held gegaan was, na zijn nachtelijk avontuur en .hoe hij zich hield na de zoo geheimzinnige bestraffing voor zijn onvoorzichtigheid.

Wij zullen u daarom mede nemen naar de werkplaats, waar Jan reeds den volgenden dag gewoon zijn werk weder hervatte.

Zooals wij reeds gezegd hebben, was de zoon van Mevrouw Robin leerjongen in een electro-technische fabriek. Deze fabriek was tevens met de zorg van een gedeelte der telefonische verbindingen van Buenos-Aires belast.

Zijn werk bestond op het oogenblik uit het sorteer en van microfoon onderdeden. Wij moeten echter bekennen, dat hij op dezen bewusten dag net zoo min als zijn kameraden veel lust in het werk had.

De oorlog bracht ook hier heel wat gemoederen in beweging en het spreekt van zelf, dat de kleine Franschman nog meer onder den indruk was dan de anderen.

De couranten gingen van hand tot hand ; men verslond de telegrammen, welke de eerste overwinningen der Franschen in den Elzas en het bombardement van Luik door de Duitschers meldden.

Op dat oogenblik liep het den Franschen nog mee, en Jan trilde van plezier, toen hij deze berichten, welke geheel aan zijn verwachtingen beantwoordden, hoorde.

Toen echter alle telegrammen van het begin tot het

Sluiten