Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

De man wordt bestudeerd.

Een week was er verloopen sedert den dag waarop Jan de oogen van Tolbach in de werkkamer van den Duitschen militairen attaché had gezien.

Toen hij dien bewusten avond thuis kwam had hem de lust bekropen alles aan zijn moeder te vertellen. Hij had een onweerstaanbaar verlangen om iemand in vertrouwen te nemen.

De kwelling van deze onoplosbare geheimzinnigheid voor zich te moeten houden, werd hem bijna te machtig, bovendien aan wie zou hij het beter hebben kunnen toevertrouwen, dan aan zijn moeder, van wie hij zoo dol veel hield en met wie hij tot nu toe altijd zoo openhartig geweest was ?

Herhaalde malen als hij zoo gezellig met haar in hun kleine huiskamer zat, was hij op het punt geweest haar alles te zeggen. Maar op het oogenbhk, dat hij van plan was te spreken, was er een soort onzichtbare macht, die hem dit belette.

Mevrouw Robin zou geen echte moeder geweest zijn, als zij niet reeds lang begrepen had, dat haar lieveling iets voor haar verborgen hield, maar zij was te trotsch, zij eerbiedigde te veel de vrijheid van gedachte van anderen, zelfs van haar zoon, om door strikvragen hem tot vertrouwelijke mededeelingen te brengen. Zij hoopte en verlangde vurig, dat hij uit zichzelf haar alles zou zeggen, wat hij op het hart had.

Sluiten