Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gon weer normaal te worden, zijn hersenen begonnen zachtjes aan weer te werken en geleidelijk kon hij de voorwerpen om zich heen weer nauwkeurig onderscheiden.

Eindelijk zag hij dien grooten zwaren koffer en dit gezicht deed hem ineens herinneren, wat er gebeurd was. Daarin had die man zich verstopt. Die kerel, die hem nu voor de tweede maal. op een geheimzinnige manier had neergeveld.

Zou hij de aanwezigheid van den man bekend maken, zou hij den portier bellen en hem zeggen, dat er een dief in het paleis was ? Terwijl hij bezig was zichzelf deze vraag te stellen, ging de bel van de telefoon op de schrijftafel van den kolonel in de werkkamer.

Op het hooren van dit geluid, ontwaakte het instinct van den vakman in hem. Nog wat wankelend liep hij naar de schrijftafel, greep den hoorn en bracht dezen aan zijn oor.

Hij was ten zeerste verbaasd de hem zoo wel bekende stem van den kolonel te hooren. Hij kon zijn oor en haast niet gelooven, maar het was toch inderdaad de kolonel, die aan de telefoon was, hij herkende dadelijk het eigenaardige harde accent, waarmede deze het Spaansch sprak.

Wat zeide hij ? Neen maar dat was toch sterk, evenals al het andere, dat grensde aan het ongeloofelij ke.

„Ik weet, wat er zooeven gebeurd is, mijn jongen, zeide de stem,:... het is je verdiende loon ! Wat deed je ook in mijn kisten te snuffelen...."

Op het hooren van deze ontstellende en zoo onverwachte woorden liet Jan den hoorn vallen. De Duitscher wist dus, dat de gek van Barracas in zijn huis was. Wat voor duistere dingen toch spookten deze twee mannen met elkander uit ? Oh ! nu zou hij toch niet langer wachten ! Nu zou hij alles aan zijn moeder, aan iedereen gaan vertellen. Hij zou nooit meer een voet in dit huis zetten.

Maar wat is dat, daar gaat de telefoon weer. Voor de tweede maal neemt hij den hoorn in de han<L Deze keer wordt hij toegesproken door een andere, hem geheel onbekende stem, die hem bij zijn naam noemt:

„Jan Robin", zeide de stem in het Fransch, „als je de

Sluiten