Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daanter'die zich^daar bevond den geleerde te herkennen. Het hoofd geheel gewikkeld in zwachtels zou-Jan niet ge-' makkelijk uitgevonden hebben, dat het werkelijk Tolbach was, als deze zich niet door gebaren kenbaar gemaakt

badTJ bent dus niet dood, mijnheer Tolbach" zeide de iongen schertsenderwijze om zijn zenuwachtigheid wat te verbergen. Ik dacht dat U ons verlaten had en naar Frankrijk was teruggegaan'. 1 *_

Een man, als de geleerde was echter niet vatbaar voor scherts. Hij maakte hieraan onmiddellijk een eind en nam

het woord: , , . 1

Mijn beste jongen", zeide hij, „ik heb 3e geen teeken van leven gegeven in deze vier weken, omdat ik mets had om je mede te deelen, maar ik heb den tijd niet ongebruikt laten voorbijgaan. „\

In de eerste plaats kan ik je zeggen, dat mijn gezicht mi geheel in orde is. Om niet de aandacht te vestigen op mijn buitengewoon broote gelijkenis met . den kolonel, moet ik dus, wanneer ik uitga, het hoofd in deze zwachtels wikkelem Ik zie er dan wehswaar als een gewonde uit, maar ik vermijd daardoor het gevaar ontdekt te worden.

„Wat nu het nieuws betreft, waarover ik je schreef, kan ik'je het volgende zeggen :

„Binnenkort zal ik vertrekken .

„Vertrekken ? vroeg Jan opgetogen, „maar hoe en waarheen dan ?"

„Naar Duitschland". „En de kolonel dan ?"

Ook hij gaat binnenkort.... dat ben ik te weten gekomen, want je begrijpt toch wel, dat ik m die maand al de gangen van dien man heb nagegaan. Ik moest dit trouwens ook wel doen, want er was nog heel veel, dat ik van hem te weten moest komen.

Hoe het mij gelukt is al zijn gangen te bespieden, doet er'op het oogenbhk weinig 'toe. In de eerste plaats zou het mij te lang nemen je dit alles uit te leggen en m de tweede plaats is het geheel en al onnoodig.

„Het voornaamste is, dat ik van^ijn aanstaand vertrek

Sluiten