Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze las het' telegram en zeide bedaard : „Geheimtaal maar de sleutel ervan is gemakkelijk te vinden". • „Wat", zeide Jan opgetoogen, „U kunt het ontcijferen? . ".Binnen twee uur zullen wij door een kruiser van 25000 ton, de Kaiser Wilhelm der Grosse aangevallen worden".

Het kwam niet bij den jongen op den geleerde te vragen hem uit te leggen, hoe hij er achter gekomen was, dat het bericht zoo gelezen moest worden. Hij dacht alleen aan het dreigende gevaar. j .

Twee uur ! binnen twee uur zouden zij door de Duitsche kanonen beschoten wroden ! Zou dat werkelijk gebeuren ? De Frisia was toch een neutraal schip en volgens het internationaal recht mochten zij niet zonder waarschuwing daarop schieten.

Zij zouden inzage mogen nemen der scheepspapieren en de lading kon onderzocht worden, meer konden zij echter niet doen. Na dit onderzoek zou men toestemming moeten geven om verder te stoomen. ê

Jan had een dergelijk geval reeds verscheidene malen met Tolbach en ook met den chef telegrafist besproken en wist dus precies hoe ver de Duitschers gaan mochten.

Toch was hij met het oog op zijn moeder alles behalve gerust. Hij had een voorgevoel van een naderend onheil.

Naar zijn post terugkeerende ging hij voorbij den brug en naar den dikken van der Poot kijkende, zag hij deze met een rood opgewonden gezicht met een kijker den horizon afzoeken', terwijl hij zijn officieren op iets wees.

Jan, die zeer goed van gezicht was, meende een zwakke rookwolk te zien, die zich flauwtjes in de verte tegen het blauw van den horizon afteekende. Hij had echter geen tijd meer aandacht daaraan te schenken, want hij werd geroepen.

„Zeg eens", riep zijn chef, „wil je wel eens maken, dat je'op je post komt, kleine Franschman".

Hij haastte zich aan dit bevel te gehoorzamen. Dadelijk toen hij de hut, ingericht voor de draadlooze telegrafie, binnentrad, werd hij met werk overstelpt.

Hij moest in de eerste plaats beginnen met de meest gevoeligste draden in te schakelen op het reserve-toestel,

Sluiten