Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ziezoo, nu kan je wat gaan rondloopen, mijn jongen, maar denk er om tegen elf uur vodr de soep terug te komen."

„Best", zeide Jan, die blij was de barak te kunnen verlaten om bet Duitsche schip, waar hij op zoo'n geheimzinnige wijze aan boord was gekomen te gaan bezichtigen.

Hij Hep door het matrozenlogies, dat op dit uur verlaten was en ging den trap op haar.het dek.

De „Kaiser Wilhelm der Grosse" was een prachtig schip. ■Vóór den oorlog deed het dienst als passagiersschip tusschen New-York en Hamburg. Bij de mobihsatie werd het bewapend en omgebouwd tot hulpkruiser. Gemakkelijk 22 knoopen per uur loopende, bewees het den Duitschers groote diensten.

Het werd hoofdzakelijk gebruikt voor de jacht op Engelsche en Fransche schepen op de kusten van Zuid Amerika en Brazihë. Zooals wij reeds gezien hebben, deinsde men er somtijds niet van terug, met schending van alle zeerechten, neutrale onbewapende schepen, zooals de ongelukkige „Frisia", aan te vallen.

Jan kon onmiddellijk vaststellen, dat het schip met volle 'snelheid stoomde, in welke richting kón hij echter niet zeggen. Met belangstelling sloeg hij het schouwspel gade, dat het dek van dit mooie schip opleverde.

De' matrozen waren bezig te zwabberen en het schoongemaakte gedeelte werd met zand bestrooid. Anderen poetsten de kanonnen op, welke den vorigen dag zulk schitterend werk verricht hadden door een onbewapend schip verraderhjk in den grond te boren.

Niemand scheen op den jongen te letten. Bemoedigd door de veiligheid, welke bhjkbaar zijn kleeding van Duitsch matroos hem verschafte, begon hij langzamerhand het dek op en neer te loopen, nieuwsgierig om zich heen kijkende naar wat er aan boord voorviel.

Zijn aandacht viel op een groep officieren in uniform, gezeten in rieten stoelen rondom een tafel vol met glazen bier. Zij onderhielden zich luidruchtig met elkander en hun gesprekken waren even onderhoudend als opgewekt.

Jan naderde dit groepje behoedzaam, zich zooveel mogelijk achter de masten verbergende en hij hoorde,

Sluiten