Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweest hem in stukken te snijden en dat zou onnoodig oponthoud gegeven hebben.

Nauwehjks had ik het hchaam verwijderd of ik hoorde het eerste kanonschot weerklinken. De vijf en twintig minuten waren verstreken. Het tweede schot het met lang op zich wachten. M&F'i . uj

Nauwkeuriger gericht dan het eerste trof dit het schip van achteren en de „Frisia'begon reeds water te maken, doch zij werd nog drijvende gehouden door haar waterdichte schotten. -._ ... ..

Ik benutte de enkele oogenblikken respijt, welke mij nóg restten om alles wat mij nuttig zou kunnen zijn m de hut van den kolonel bij elkaar te rapen.

Oh l niet zijn sieraden, maar alle andere, voorwerpen, we'ïke voor mij van onschatbare waarde zouden zijn fotografieën, aanteekenboeKjes, agenda's, rekeningen, aanteeklningen van het gezantschap, kortom ik pakte m *ijn handkoffer en in een tweede tasch, welke ik medegenomen had, alles wat er in kon.

Er wordt aan de deur geklopt.

Kolonel! Kolonel! riep de kapitein, „Uw landgenooten beschieten ons. Uw leven, zoowel als het onze ism gevaar. Kunt U niets doen om ons te beschermen ?

ïaar dat is verschrikkelijk, zeide ik m de stem en ^ het accent van den kolonel, dat ik reeds zoo lang bestudeerd had Dat zal een misverstand zijn ! Wilt U zoo goed zijn een sloep te laten strijken en ik zal mij aan boord van het

^taS * bevelen uit te -eren en een kwartier daarna betrad ik de valreep van „de Kaïser

^Ïebegrijpt zeker wel, mijn jongen, dat ik toen een angstig oogenblik doormaakte. Zou mijn vermomming niet door oLe vijanden ontdekt worden? Mijn uitspraak mZ houding in één woord zou de verandering van mijn ^ornijkhdd zoo goed zijn, dat ik met ontdekt zou

telresultaat overtrof mijn stoutste verwa^ti^ ^Nauwelijks had ik een stap aan boord van het Duitsche

Sluiten