Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echter daaromtrent zeer goede verwachtingen te hebben.

„Denk er eens aan wat een reusachtige macht een man als ik zal hebben. Mijn kennis en mijn persoonlijke hoedanigheden zijn verdubbeld nu ik de plaats in kan nemen van een zoo hoog geplaatst man als von Gloecken.

„Denk er eens aan wat ik te zeggen zal hebben, wanneer wij bij onze vijanden aankomen. Zij zullen mij 'behandelen als een der hunnen, neen, nog meer. Zij zullen mij behandelen als een van hun meest vooraanstaande landgenootèn. Geen deur zal voor mij gesloten blijven. Geen enkel geheim zal er bestaan voor den prins von Gloecken, "militairen attaché en kolonel van het Duitsche leger.

„Wat voor voordeel kunnen wij uit deze prachtige omstandigheden trekken voor het welzijn van ons land. Ik weet nog niets, maar ik kan je wet zeggen, dat dit zeer belangrijk zal zijn.

; „Herinner je je nog welke gelofte ik heb afgelegd, toen je mij voor de derde maal in mijn laboratorium bezocht ?v „Dat zou ik denken", antwoordde Jan. „U nam de verplichting op U vóór 29 Augustus 1915 zoo iets groots volbracht te hebben, dat wellicht ons dierbaar vaderland, de overwinning zou kunnen verschaffen, of althans daartoe bijdragen."

Trotsch richtte de zoogenaamde kolonel het hoofd op.

„Welnu", vroeg hij, „geloof je vandaag, dat ik overdreven heb? Ben ik nu in deze schitterende omstandigheden met m staat een dergelijke groote daad te verrichten ?"

„Zeker !" zeide de jongen geheel onder den indruk van de woorden van den man.

Tolbach opende het raampje van zijn hut en Jan Robin de zee wijzend*;, welke snel voorbij rolde aan het machtige schip dat met volle kracht stoomde, zeide hij :

„Wij zijn op weg naar Duitschland ! De prins von Gloecken en de scheepsjongen van de F H 39 worden daar ginds verwacht. Wij zullen schitterend werk voor Frankrijk doen mijn jongen !"

Sluiten