Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

biel gezeten naast den soldaat-chauffeur, die hem allerlei vragen omtrent zijn reis deed en hem vroeg of hij het prettig vond weer in zijn land terug te zijn.

Alhoewel de positie van Jan veel minder ingewikkeld was dan die van den valscheh prins, moest hij toch steeds zeer voorzichtig zijn en oppassen zijn mond niet voorbij te praten. Heel slim had Jan ingezien, dat hij het beste deed met zoo weinig mogelijk te spreken, waardoor hij ook geen gevaarlijke fouten zou kunnen maken. Het feit, dat hij maar scheepsjongen was, vergemakkelijkte dit bijzonder, aangezien men niet van hem zou kunnen verwachten, dat hij erg ontwikkeld was. Wanneer hij dus slechts met ja en neen antwoordde op de hem door den mihtair gestelde vragen, kon dit zeker geen argwaan wekken.

Toch vond hij het noodig te verzekeren, dat Hamburg een zeer mooie stad leek en dat hij het heerlijk vond deze te zien. Hij kwam van Norderney, een plaatsje aan de Noordzee en had dus niet veel van Duitschland gezien. De chauffeur zeide hem, dat hij geen gelukkig oogenblik uitgekozen had om te. reizen en dat hij Hamburg eigenlijk vóór den oorlog had moeten bezoéken; toen ging het er veel vroohjker toe.

Zoo pratende, kwamenzij eindelijk voor eenmooigroot huis, gelegen aan den oever van de Alster. Dit had, zooals alle huizen in deze deftige en mooie buurt van het aristocratiche en weelderige Hamburg, een kleinen tuin vóór aan de straat. ijfeff Èmïm

■ De automobiel stopte en dadelijk kwamen drie personen toegesneld.

„Natuurlijk de dienstboden", dacht Jan, Hij haastte zich echter, niet met uitstappen, want hij was eenigszins verlegen met zijn houding en wisf eigenlijk niet goed wat hij doen moest.

Gelukkig was Tolbach in het geheel niet uit het veld geslagen. Hij sprong uit de automobiel, sprak den ouden huisbewaarder bij zijn naam aan, en vroeg hem of hij zijn kamer ih gereedheid gebracht had. Naar binnen gaande, gaf hij zijn personeel te kennen, dat men hem met rust moest laten, daar hij vermoeid van de reis was. Hij gaf order

Sluiten