Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stilstand in het .verkeer. Men'is algemeen van oordeel dat Duitschland binnenkort voor een hongersnood zal komen te staan, terwijl deze tot nu toe zoo bloeiende havenplaats geheel te gronde zal gaan'.

Tolbach knikte goedkeurend met het hoofd.

De blokkade ter zee begint zijn invloed te doen gevoelen, maar dat is iets, wat ons niet aangaat. Wij hebben andere plichten te vervullen. Het oogenbhk voor ons om te handelen is aangebroken".

Deze woorden klonken Jan aangenaam m het oor

„Eindelijk!" riep hij uit, „... .eindelijk zal het spel een aanvang nemen.... het werd tijd ook !"

De geleerde overhandigde bedaard den jongen het offlcieele stuk:

„Lees", zeide hij.

Toen hij het bevel, dat zijn meester zoo even ontvangen had doorgelezen had, kon hij een uitroep van vreugde met onderdrukken. Eensklaps echter kwam er een ernstige uitdrukking op zijn gelaat en vroeg hij :

Dat is allemaal mooi, maar U zult er toch voor zorgen, dat ik ook van de partij zal kunnen zijn ?...,; L zult mij toch meenemen, want ik wil ook iets voor mijn vaderland doen en mijn leven daarvoor in de waagschaal stellen.... Daarom heb ik met U samengewerkt en daarvoor heb ik Buenos-Aires verlaten".

Na een oogenbhk nagedacht te hebben, antwoordde

TOlïkheb reeds naar het groote hoofdkwartier geschreven om een pas voor jou en ik twijfel er geen oogenbhk aan of deze zal mij gezonden worden".

Tan klapte in de handen van pleizier. . ^ ■>

Wat een bof", zeide hij, „wij hebben echter met veel tijd om ons voor het vertrek klaar te maken.... Vier en

twintig uur is niet lang".

De valsche prins zeide bedaard : Ik ben klaar. Mijn koffers zijn gepakt. Mijn papieren zijn in orde. Alle aanteekeningen uit de verschillende^aanteekenboekjes heb ik bij mij. Vanavond vertrekken wi met den trein/van acht uur. Als wij daarginds evenveel

Sluiten