Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sluiten der deur achter de hooge officieren, die onophoudelijk binnen kwamen. •

De valsche von Gloecken was vermoeid door net maken van de verschillende aanteekeningen betreffende de menigte orders, welke de Kroonprins gedurig gaf en die dikwijls in strijd met elkander waren.

De Kroonprins scheen buitengewoon zenuwachtig te zijn Tegen elf uur eindelijk, scheen het wat rustiger geworden te zijn, de generaals met uitzondering van die, welke de eer hadden uitgenoodigd te zijn met den Kroonprins te blijven lunchen, waren vertrokken.

Tolbach hoopte de gelegenheid te hebben ook even te kunnen uitrusten na dezen voor hem altijd zoo vermoeienden arbeid. ' .

De Kroonprins scheen er echter niet aan te denken om te gaan lunchen, in half liggende houding gezeten 00 de groote massief mahoniehouten tafel, geplaatst m het groote salon, waarvan de ramen op den prachtigen tuin van het kasteel uitkwamen, scheen hij na te denken.

Van tijd tot tijd haalde hij uit den zak van zijn tuniek een met een soort veer gesloten portefeuille en haalde hieruit een stuk papier te voorschijn dat hij na het ingekeken te hebben, dadelijk weer wegborg

Zich plotseling tot den valschen von Gloecken wendende vroeg hij hem:

Heeft U misschien ook een officier, waarop U ten alten tijde kunt vertrouwen, bij de hand? Het betreft bier een belangrijke opdracht in verband met de kwestie, waarover ik U zooeven heb gesproken .

„Die kwestie, die den Franschen 20000 man moet kosten"?

"Welnu Uw Hoogheid, in de eerste plaats ben ik een officier op wien U ten allen tijde kunt vertrouwen .

De Kroonprins klopte zijn adjudant vertrouwelijk op den schouder en zeide hem: *

Ik ben van Uw toewijding voor ons vaderland en de Keizerlijke familie ten volle overtuigd, mijn waarde Pnns, U heeft daarvan in Argentinië reeds goede bewijzen

Sluiten