Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Franschen 20,000 man zou moeten kosten, te beletten.

Gii weet, dat sedert gisteren de verbinding met den sector, waarover de generaal het bevel voert, verbroken is.

,Dat is mij bekend, Hoógheid".

De Franschen zijn 'bezig Blanchy op een vreesehjke manier te bombardeeren. U zult niettegenstaande dit den generaal zien te bereiken".

Dat zal geschieden, Hoogheid".

De Kroonprins haalde zijn portefeuille uit zijn zak, opende deze en nam er een in vieren gevouwen stuk papier uit, dat hij den officier overhandigde.

Hier is het bevel", zeide hij, „en ik herhaal nog eens, dat het van het allergrootste belang is. U mod verstaat U mij, U moet er zorg voor dragen dat het den generaal bereikt en dat U het hem persoonlijk ter hand stelt vóór vijf uur vijf en veertig, hedenavond.... Gij kunt om sneller Uw doel te bereiken de beschikking krijgen over een mijner automobielen".

Ik heb het begrepen", Hoogheid, zeide de officier, dié' reeds zijn hand uitstak om het kostbaar stukje papier in ontvangst te nemen.

De troonopvolger echter gaf het hem nog met. Ik moet U er nogmaals op wijzen , zeide hij, „noe buitengewoon veel belang ik er aan hecht, dat het overhandigen van dit bericht persoonlijk aan den generaal vóór vijf uur vijf en veertig geschiedt. Mocht U onderweg gevangen genomen worden, dan moet U er zorg voor 4ragen, dat het onmiddellijk vernietigd wordt, begrepen?" '

„Dat spreekt van zelf, Hoogheid . ^ , ±

Na den officier dus genoegzaam van de hem toevertrouwde zending op de hoogte te hebben gebracht, gaf de Kroonprins hem het kostbaar stukje papier, terwijl

hij hem vroeg: .

Waar zult U het bewaren om er zeker van.te kunnen zijn, dat het U niet ontstolen kan worden?

De officier dacht een oogenblik na, daarna glimlachte hij fijntjes, zooals iemand die zeker van zich zelf :is haalde zijn revolver te voorschijn en het het stukje

Sluiten