Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U. Weken achtereen heeft U nu al de plaats ingenomen van een groot man. U bent in het bezit van reusachtige sterke magneten, van geheimzinnige stalen hamers, die menschen op honderden meters afstand kunnen dooden, terwijl U nog een hoop andere merkwaardige machines te uwer beschikking heeft en U brengt Uw tijd door met niets doen".

„Tolbach, gewoon aan deze ongeduldigheid, maakte zich niet boos over dezen woordenvloed en volstond alleen met de kaart, welke hij zooeven ontvangen had, in de hoogte te houden en te zeggen:

„Bedaar toch, mijn jongen, misschien zal er binnenkort nieuws voor je zijn". yy^'t

„Heusch !" riep Jan verlangd uit.... „Oh! zegt U het mij dadelijk!"

Tolbach legde den jongen toen uit, dat niettegenstaande hij door hem heschuldigd werd van laksheid en, werkeloosheid, hij steeds voor de goede zaak werkzaam was en dat hij met zijn gewone voorzichtigheid bezig was iets op touw te zetten, wat beslissend zou kunnen zijn.

De Duitschers kennen het bestaan" van een ohderaardsche gang, een oud verlaten paddestoelenbed, waarvan de dichtgevallen toegang voor den dag is gekomen. Als, zooals zij veronderstellen, dat paddenstoelenbed met zijn gang zoo ver reikt, dat het onder de Fransche loopgraven doorloopt, zijn zij van plan twee ondernemingen tegelijk te beproeven.

Deze zullen hier in bestaan, dat men door middel van mijnen een gedeelte der loopgraven in de lucht zal laten vliegen, terwijl tegelijkertijd troepen door de onderaardsche gang zullen worden geleid om midden in de vijandelijke linies te kunnen vallen.

Wanneer deze overval gelukt zal hij kunnen leiden tot niets minder dan de inneming van Verdun.

„Oh! Oh!" riep Jan, op het hooren van dit nieuws, dat is nu eens iets, wat de moeite waard is, om te beletten. ... wij moeten zien de Franschen te waarschuwen. Ik zal er iets op weten te vinden om bij hen te komen.

Sluiten